Seminár:
Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Vzdelávací program je venovaný problematike daní a cla v medzinárodnej preprave. Získajte cenné informácie a certifikát potvrdzujúci vaše vedomosti.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 14.10.2020 - 16.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

DPH v medzinárodnej preprave tovarov

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami
 • Odpočet dane(podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze)
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)
 • Diskusia

Incoterms® 2020

 • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020
 • Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel Incoterms® 2020
 • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020
 • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
 • Praktické príklady
 • Diskusia, otázky a odpovede

Colné právo

 • Colné právo – všeobecný úvod
 • Colné predpisy na úrovni EÚ a v SR
 • Konania podľa colných predpisov
 • Vybrané colnoprávne pojmy na pochopenie problematiky
  • Colný status
  • Deklarant a zástupca
  • Colné vyhlásenie
  • Colný dlh a dane pri dovoze
 • Základné faktory na určenie cla a iných obchodnopolitických opatrení
 • Colné režimy a zjednodušené postupy
 • Colný dlh – vznik, zábezpeka, výber a platba, vrátenie, odpustenie, zánik
 • Sankcie za nedodržanie colných predpisov
 • Brexit – aktuálne alternatívy vývoja
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Komplexný kurz je zameraný na daňové a colné témy. Získate potrebné informácie a dokážete ich aplikovať v každodennej praxi. Certifikát, ktorým je štúdium ukončené, potvrdí vaše nadobudnuté vedomosti.

Kurz je rozdelený do troch modulov. Prvý modul je venovaný dani z pridanej hodnoty so zameraním na medzinárodnú prepravu.

Počas druhého modulu kurzu vás zorientujeme v problematike používania pravidiel Incoterms®. Zvládnete problematiku a uľahčíte si uzatváranie kontraktov a realizáciu dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Pre úplnosť informácií vám ponúkame tretí modul kurzu venovaný colnému právu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažéri a pracovníci colných alebo špedičných oddelení právnických osôb a fyzických osôb dovážajúcich tovar z tretích krajín alebo vyvážajúcich tovar do tretích krajín z pohľadu Európskej únie, zástupcovia v colnom konaní, advokátske kancelárie, daňoví poradcovia, dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Lektor

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

JUDr. Maroš Prosman

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 1998. Následne pracoval ako právnik na Colnom riaditeľstve SR na oddelení legislatívy na právnom odbore, kde sa postupne stal vedúcim oddelenia a riaditeľom právneho odboru. Z tejto pozície získal mnoho cenných skúseností a vedomostí pri metodickom usmerňovaní podriadených colných úradov a pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam colných úradov v oblasti ciel a spotrebných daní. Podieľal sa na príprave colnej správy na priamu aplikáciu Colného kódexu Únie na území Slovenskej republiky po vstupe do EÚ a zúčastňoval sa na rokovaniach výborov pre colné záležitosti v Európskej komisii v Bruseli.  Od začiatku roka 2007 začal pracovať v advokácii, najskôr ako advokátsky koncipient, a od 1. 7. 2008, po vykonaní advokátskych skúšok ako advokát vlastnej advokátskej kancelárie. Vo svojej advokátskej praxi sa špecializuje na právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti colného práva a daňového práva.

Časový harmonogram

Harmonogram:

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška

Termíny a prihlásenie - Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

 • 14.10.2020 - 16.10.2020
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.10.2020 - 16.10.2020
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.10.2021 - 15.10.2021
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.10.2021 - 15.10.2021
 • JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme