Seminár

Zákon o štátnej službe v praxi a zmeny súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému – účinné od 1.6.2024

Mgr. Jaroslava Antalová

Prinášame aplikačné školenie zákona o štátnej službe v praxi a zmeny súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému verejnej správy – novela zákona č. 99/2024 o centrálnom informačnom systéme štátnej služby - účinné od 01.06.2024.

Počas školenia lektorka kladie dôraz na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o štátnej službe v praxi a zmeny súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému – účinné od 1.6.2024

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

 • aktuálnej legislatívy, zmien v zákone a vo vykonávacích právnych predpisoch najmä v nadväznosti na zavedenie centrálneho informačného systému štátnej služby s účinnosťou od 1. júna 2024
 • zberu a spracúvanie údajov na účely podpory tvorby, uskutočňovania a kontroly štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe
 • použitia interného portálu a verejného portálu v centrálnom informačnom systéme štátnej služby
 • prístupu služobných úradov do jednotlivých modulov a registrov centrálneho informačného systému štátnej služby
 • poskytovania údajov do centrálneho informačného systému štátnej služby
 • poskytovania údajov z centrálneho informačného systému štátnej služby
 • informačnej povinnosti služobných úradov pri vzniku a zmene štátnozamestnaneckého pomeru
 • splnenia podmienok prijatia do štátnej služby (kvalifikačné predpoklady, preukazovanie bezúhonnosti, osobitný kvalifikačný predpoklad, vekový cenzus a súvisiace výnimky)
 • štátnozamestnaneckého pomeru a jeho zmien
 • možnosti opätovného predĺženia štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť
 • organizačných zmien v služobných úradoch
 • povinnosti služobných úradov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v registri výberových konaní
 • práv a povinností štátneho zamestnanca
 • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
 • odmeňovania
 • odstupného a odchodného
 • služobného hodnotenia štátneho zamestnanca
 • skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
 • vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • prechodných ustanovení k úpravám zákona účinným od 01.06.2024

Cieľom školenia je účastníkom predstaviť:

 • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe - prezentácia na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
 • zmeny súvisiace so zavedením centrálneho informačného systému štátnej služby s účinnosťou od 1. júna 2024
 • použitie jednotlivých modulov a registrov centrálneho informačného systému štátnej služby
 • použitie interného portálu a verejného portálu v centrálnom informačnom systéme štátnej služby
 •  zmeny umožňujúce flexibilnejšie obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch
 • ako predísť kontrolným zisteniam pri uplatňovaní zákona v aplikačnej praxi

Dozviete sa aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesli jednotlivé novely o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • výberové konania prostredníctvom verejného portálu
 • register bývalých štátnych zamestnancov
 • systemizácia štátnozamestnaneckých miest
 •  služobná zmluva a informačná povinnosť služobného úradu
 • zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov
 • zjednodušenie výberových konaní
 • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru 
 • obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • podmienky poskytnutia služobného voľna
 • úprava služobného hodnotenia
 • podmienky na výkon činnosti mentora
 • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • iné legislatívno-technické zmeny

PROGRAM šKOLENIA:

1. Aktuálna legislatíva

 • Aktuálne zmeny v zákone (zákon č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby)
 • Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona
 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z pohľadu praxe

2. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru a informačná povinnosť vyplývajúca zo ZP
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán, výnimky z vekového cenzusu
 • Povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné a nárok na odstupné pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru

3. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach, posudzovanie bezúhonnosti
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zriaďovanie výberovej komisie

4. Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

5. Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach

6. Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

7. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

8. Odmeňovanie

 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie a úprava osobného príplatku
 • Pôsobnosť odborov pri odmeňovaní

9. Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

Komu je určený

 • subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti
 • vedúcim zamestnancom
 • personalistom
 • ekonómom
 • mzdárom
 • kontrolórom
 • audítorom
 • štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Zákon o štátnej službe v praxi a zmeny súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému – účinné od 1.6.2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o štátnej službe v praxi a zmeny súvisiace so zriadením centrálneho informačného systému – účinné od 1.6.2024

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.