Seminár:
Špecialista pracovného práva v štátnej správe a samospráve

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8:30-16:00

Téma

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie pre personalistov štátnej správy a samosprávy. Tematicky je štúdium venované zákonníku práce, sociálnemu fondu, zamestnávaniu a odmeňovaniu zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Získajte potrebné informácie k vašej práci. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 26.10.2020 - 28.10.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Obsah:

Témy kurzu:

 • Zákonník práce a Sociálny fond
 • Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov
 • Odmeňovanie

1. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov štátnej správy a samosprávy

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady
  • Z judikatúry súdov
 • Náhrada škody – všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti:
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov)
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a chorobu z povolania a za vecnú škodu, za veci vnesené a pod.)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).
 • Návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu, povinný prídel a ďalšie prídely
 • Použitie sociálneho fondu
 • Benefity peňažné a nepeňažné
 • Podniková sociálna politika
 • Daňové hľadisko príspevkov zo sociálneho fondu

2. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona – vekový cenzus štatutárneho orgánu
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Povinnosť slušného správania sa na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznámenie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca

 • Zmeny súvisiace s porušením služobnej disciplíny

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Minimálna doba štátnej služby na účely služobného hodnotenia

3. deň

Interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu
 • Osobný plat
 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Kreditový príplatok
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky pre učiteľov
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzdelávací program je určený personalistom, ktorí potrebujú doplniť svoje poznatky, získať cenné informácie a diskutovať s odborníkmi o aktuálnych témach.

Prvý modul kurzu je venovaný zákonníku práce a sociálnemu fondu. Následne kurz pokračuje témou zamestnávania štátnych zamestnancov. Účastníci sa oboznámia, ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe, aj aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov. Posledný modul kurzu je venovaný odmeňovaniu zamestnancov v štátnej správe a samospráve.

Lektorka účastníkom vysvetlí, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zdôrazní najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi

Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa zákon týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore.

Kurz ponúka konkrétne príklady z aplikačnej praxe s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Špecialista pracovného práva v štátnej správe a samospráve

 • ONLINE
 • 26.10.2020 - 28.10.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.1.2021 - 29.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.1.2021 - 29.1.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.8.2021 - 19.8.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.8.2021 - 19.8.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová
 • 600,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme