Seminár:
Špecialista pracovného práva

Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 700 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Vzdelávací kurz poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, monitorovanie zamestnancov, ale aj medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.11.2020 - 13.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Témy kurzu:

 • Zákonník práce pre personalistov
  GDPR v práci personalistu
 • Monitorovanie zamestnancov
 • Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

 

1. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektorka: Zděňka Dvoranová


Zákonník práce pre personalistov

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva– obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny.
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
  • Z judikatúry súdov.
 • Pracovný čas:
  • Definícia pojmov – zákonný, ustanovený a určený pracovný čas.
  • Spôsoby rozvrhnutia pracovného času– podmienky a možnosti, konto, pracovná zmena a zmennosť.
  • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
  • Dovolenka a prekážky v práci.
 • Náhrada škody – všeobecná zodpovednosť a osobitné druhy zodpovednosti:
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnanca (za schodok, stratu zverených predmetov).
  • Zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa (za pracovný úraz a chorobu z povolania a za vecnú škodu, za veci vnesené a pod.).
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:
  • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).
 • Návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

 2. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: AK Motúzová & Lacko

GDPR v práci personalistu, monitorovanie zamestnancov

 • GDPR v práci personalistu
  • Nové povinnosti pre personalistov podľa aktuálnej právnej úpravy
  • Kontrola Úradu na ochranu osobných údajov vo vašej spoločnosti
  • Dokumentácia, ktorú predkladáte úradu v prípade kontroly
  • Základné zásady spracúvania osobných údajov
  • Aplikačné problémy spracúvania osobných údajov
 • Monitorovanie zamestnancov
  • Kontrola emailov (skenovanie, filtrovanie, prezeranie)
  • Kontrola prostredníctvom videokamier
  • Monitorovanie telefonických hovorov
  • Ochrana súkromia zamestnancov
  • Podmienky monitorovania a obmedzenia zamestnávateľa
  • Ochrana osobných údajov zamestnancov
  • Interné dokumenty, nástroje na prevenciu pracovnoprávnych sporov a fluktuácii

3. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: JUDr. Alena Huťanová

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

 • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie)
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
 • Vysielanie zamestnancov v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb a ďalších noviel Zákonníka práce
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí
 • Súbeh výkonu práce v dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce na území SR a v zahraničí
 • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzdelávací program Špecialista pracovného práva je určený personalistom, ktorí potrebujú doplniť svoje poznatky, získať cenné informácie a diskutovať s odborníkmi o aktuálnych témach.

Poskytuje originálne zloženie tém z oblasti pracovného práva: vybrané časti zákonníka práce, GDPR pre personalistov, monitorovanie zamestnancov, ale aj medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov.

Obsahu kurzu je doplnený prípadovými štúdiami a informáciami potrebnými pre vašu každodennú prax.

 3-dňové školenie je ukončené testom. Po jeho úspešnom zvládnutí získate certifikát.

Kurz je súčasťou Personálnej a mzdovej akadémie spoločnosti Verlag Dashöfer. Ak vás problematika zaujíma, získajte informácie o Personálnej a mzdovej akadémii.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom. Vzdelávací program ukončený certifikátom ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram

Školenia:

 1. deň: 9.00 – 16.00 h:(12.3.2020), (19.8.2020), (11.11.2020)
 2. deň: 9.00 – 16.00 h: (13.3.2020), (20.8.2020), (12.11.2020)
 3. deň: 9.00 – 14.30 h: (20.3.2020), (21.8.2020), (13.11.2020)

Test:

 1. deň: 14.30 – 16.00 h: (20.3.2020), (21.8.2020), (13.11.2020)

Termíny a prihlásenie - Špecialista pracovného práva

 • 11.11.2020 - 13.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 700,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme