Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

Na kurze sa naučíte orientovať sa v zákonoch týkajúcich sa enviro oblasti, zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti a na všetko sa pozrieme pohľadom praxe. Veľa budeme diskutovať. 4-dňové školenie je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom a certifikátom. 

Obsahová náplň

 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Oboznámte sa so zákonom  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je kľúčový zákon v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

 • Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pri poskytovaní financií z Európskej únie.
 • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť.
 • Spodrobňuje dokumentáciu na posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktmi medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Vzdelávanie je vedené prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrené mnohými obrázkami a vizualizáciami.

Obsah seminára:

 • Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane samotného zákona (úplné znenie)
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa)
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice
 • Riešenie konfliktov medzi prianím investora a platnou legislatívou a podľa novely zákona
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

 Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín:          
               17.1.2022, Bratislava, ONLINE
                1.3.2022,  Bratislava, ONLINE 
               20.6.2022, Bratislava, ONLINE 
               3.10.2022, Bratislava, ONLINE

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v roku 2022

Na kurze sa dozviete, okrem právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií.

Seminár vedie expert na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý na kurze odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi, rozšírená definícia pôvodcu odpadov
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva 
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - rozsah ich plnenia, ak ide o pôvodcu odpadu, alebo o následné nakladanie s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností a nová časť - Osobitné výrobky z plastov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami, rozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie - zmeny
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – prehľad jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné (aj pripravované) zmeny
 • Diskusia s lektorom

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín:  
              18.1.2022,  Bratislava,  ONLINE
                2.3.2022,  Bratislava, ONLINE 
               21.6.2022, Bratislava, ONLINE 
               4.10.2022, Bratislava, ONLINE            

 

 1. modul

Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Vodný zákon

 • rozdelenie vôd,
 • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
 • nakladanie s vodami,
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
 • chránená vodohospodárska oblasť,
 • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
 • havarijný plán, manipulačný poriadok,
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

 

 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

LektorIng. Tatiana Herchlová

Termín: 
             24.1.2022,  Bratislava, ONLINE
             14.3.2022,  Bratislava, ONLINE 
              28.6.2022, Bratislava, ONLINE 
            13.10.2022, Bratislava, ONLINE 

                        

 1. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia 2022

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. /vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

Získané informácie môžete aplikovať vo Vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na Vaše otázky.

Obsah seminára:

Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

  • poplatková povinnosť,
  • výpočet poplatku,
  • oznamovanie údajov.

     Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

      • spoločné ustanovenia vyhlášky,
      • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
      • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
      • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
      • technologické zariadenia.

           Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

            • predmet úpravy,
            • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
            • Národný emisný informačný systém,
            • súbor parametrov a opatrení.

            Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

            Termín: 
                         25.1.2022,  Bratislava, ONLINE
                         15.3.2022,  Bratislava, ONLINE 
                          29.6.2022, Bratislava, ONLINE 
                        14.10.2022, Bratislava, ONLINE 
                                       

            Komu je určený

            Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

            Časový harmonogram

            • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
            • 09:00 – 12:00  prednáška
            • 12:00 – 13:00  obed
            • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

            Čo získate

            • Nadstavbové, odborné a hlavne praktické informácie z ENVIRO oblasti.
            • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
            • Komplexné informácie z oblasti vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší a EIA.
            • Individuálny prístup a možnosť konzultovať s lektormi z praxe.
            • doplnkové videosemináre.
            • obedy a občerstvenie počas celého kurzu
            • Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.
            • Záverečné preskúšanie formou testu.
            • Certifikát.

            Video

            Pozvánka na Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

            Miesto konania

            Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

            Železničiarska 13

            811 04 Bratislava

            Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

            GPS súradnice

            N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

            MHD

            • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
            • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
            • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

            Mapa

            Garant certifikátu

            Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

            Lektor

            Ing. Milan Luciak

            Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Peter Gallovič

            Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Ľubomír Žiak

            Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom…

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Tatiana Herchlová

            Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

            Ďalšie semináre lektora

            Termíny a miesto konania

            1.3. – 15.3.2022

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            1.3. – 15.3.2022

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            20.6. – 29.6.2022

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            20.6. – 29.6.2022

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            3.10. – 14.10.2022

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            3.10. – 14.10.2022

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

            Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

            !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.