Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

Na kurze sa naučíte orientovať sa v zákonoch týkajúcich sa enviro oblasti, zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti a na všetko sa pozrieme pohľadom praxe. Veľa budeme diskutovať. 4-dňové školenie je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom a certifikátom. 

Obsahová náplň

 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Oboznámte sa so zákonom  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je kľúčový zákon v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

 • Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pri poskytovaní financií z Európskej únie.
 • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť.
 • Spodrobňuje dokumentáciu na posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktmi medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Vzdelávanie je vedené prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrené mnohými obrázkami a vizualizáciami.

Obsah seminára:

 • Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane samotného zákona (úplné znenie)
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa)
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice
 • Riešenie konfliktov medzi prianím investora a platnou legislatívou a podľa novely zákona
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

 Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín:  
                15.3.2023, Bratislava, ONLINE
                19.6.2023, Bratislava, ONLINE
                18.10.2023, Bratislava, ONLINE     
               

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v roku 2023

Na kurze sa dozviete, okrem právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií.

Seminár vedie expert na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý na kurze odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi, rozšírená definícia pôvodcu odpadov
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva 
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - rozsah ich plnenia, ak ide o pôvodcu odpadu, alebo o následné nakladanie s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností a nová časť - Osobitné výrobky z plastov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami, rozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie - zmeny
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – prehľad jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné (aj pripravované) zmeny
 • Diskusia s lektorom

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín:  
               23.3.2023, Bratislava, ONLINE
               20.6.2023, Bratislava, ONLINE               
              12.10.2023, Bratislava, ONLINE            

            
3. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia 2023

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. /vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

Získané informácie môžete aplikovať vo Vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na Vaše otázky.

Obsah seminára:

Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

  • poplatková povinnosť,
  • výpočet poplatku,
  • oznamovanie údajov.

     Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

      • spoločné ustanovenia vyhlášky,
      • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
      • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
      • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
      • technologické zariadenia.

           Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

            • predmet úpravy,
            • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
            • Národný emisný informačný systém,
            • súbor parametrov a opatrení.

            Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

            Termín: 
                          22.3.2023, Bratislava, ONLINE
                          26.6.2023, Bratislava, ONLINE
                          25.10.2023, Bratislava, ONLINE
                          
               

            4. modul

            Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

            Vodný zákon:

            • rozdelenie vôd,
            • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
            • nakladanie s vodami,
            • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
            • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
            • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
            • havarijný plán, manipulačný poriadok,
            • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
            • vodné toky a správa vodných tokov,
            • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).


            Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
            Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
            Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

            Lektor:  Ing. Tatiana Herchlová

            Termín: 
                         16.3.2023, Bratislava, ONLINE
                          27.6.2023, Bratislava, ONLINE
                          26.10.2023, Bratislava, ONLINE 

                     
                                       

            Komu je určený

            Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

            Časový harmonogram

            • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
            • 09:00 – 12:00  prednáška
            • 12:00 – 13:00  obed
            • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

            Výhody kurzu

            • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
            • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
            • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
            • Získanie certifikátu.
            • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

            Video

            Pozvánka na Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

            Miesto konania

            Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

            Železničiarska 13

            811 04 Bratislava

            GPS súradnice

            N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

            MHD

            • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
            • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
            • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

            Mapa

            V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

            Garant certifikátu

            Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

            Lektor

            Ing. Milan Luciak

            Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Peter Gallovič

            Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Ľubomír Žiak

            Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o…

            Ďalšie semináre lektora

            Ing. Tatiana Herchlová

            Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

            Ďalšie semináre lektora

            Termíny a miesto konania

            15.3. – 23.3.2023

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            15.3. – 23.3.2023

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            19.6. – 27.6.2023

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            19.6. – 27.6.2023

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            12.10. – 26.10.2023

            ONLINE

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            12.10. – 26.10.2023

            Bratislava

            Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

            Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

            Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

            !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.