Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

Na kurze sa naučíte orientovať sa v zákonoch týkajúcich sa enviro oblasti, zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti a na všetko sa pozrieme pohľadom praxe. Veľa budeme diskutovať. 4-dňové školenie je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom a certifikátom. 

Obsahová náplň

 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

V roku 2022 a 2023 NR SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povoľovacích konaní.

Snahou je zjednodušiť konania, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu.

Ide tak o zmeny v samotnej tvorbe dokumentácií, ako aj o zmeny v procesných konaniach.

Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. 

Obsah seminára:

 • Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)
 • Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)
 • Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)
 • Subjekty posudzovania
 • Postup posudzovania
  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmenách (nové prepojenia s povoľujúcimi konaniami)
 • Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa  zákona o výstavbe
  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • výsledok z posudzovania
  • časové obmedzenia v konaní a v platnosti dokumentov
 • Špecifiká zákona o správnom konaní v zákone EIA
 • Verejnosť a práca s verejnosťou
 • Praktické ukážky

 Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín:  
                
                19.6.2023, Bratislava, ONLINE
                18.10.2023, Bratislava, ONLINE     
               

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v roku 2023

Na kurze sa dozviete, okrem právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií.

Seminár vedie expert na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý na kurze odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi, rozšírená definícia pôvodcu odpadov
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva 
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - rozsah ich plnenia, ak ide o pôvodcu odpadu, alebo o následné nakladanie s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností a nová časť - Osobitné výrobky z plastov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami, rozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie - zmeny
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – prehľad jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné (aj pripravované) zmeny
 • Diskusia s lektorom

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín:  
               
               20.6.2023, Bratislava, ONLINE               
              12.10.2023, Bratislava, ONLINE            

            
3. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia 2023

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona o ochrane ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023 a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Zákon o ochrane ovzdušia nadobudne účinnosť 1. júla 2023, zákon súčasne ruší k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. V súčasnosti podľa legislatívnych pravidiel prebieha príprava a prijímanie nových vykonávacích  predpisov tak, aby nadobudli účinnosť spolu so zákonom o ochrane ovzdušia.

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Účastníci seminára sa oboznámia aj s navrhovaným novým zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento návrh sa v súčasnosti prerokováva v NR SR.

Na seminári  budú predstavené návrhy vykonávacích vyhlášok dôležitých z pohľadu prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Obsah seminára:

Zákon o ochrane ovzdušia  z 17. 2. 2023:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • národné záväzky znižovania emisií,
 • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia
 • povolovanie stacionárnych zdrojov
 • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 •  orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
 • výkon štátnej správy v oblasti dozoru
 • správne delikty a sankcie.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia návrh nového zákona:

 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahradí vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia,
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

 • predmet úpravy,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
 • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 •  oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
 • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.

Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

Termín: 
              
              26.6.2023, Bratislava, ONLINE
              25.10.2023, Bratislava, ONLINE
              
   

4. modul

Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd,
 • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
 • nakladanie s vodami,
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
 • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
 • havarijný plán, manipulačný poriadok,
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).


Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

Lektor:  Ing. Tatiana Herchlová

Termín: 
             
              27.6.2023, Bratislava, ONLINE
              26.10.2023, Bratislava, ONLINE 

         
                           

Komu je určený

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Video

Pozvánka na Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Ľubomír Žiak

Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.6. – 27.6.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

19.6. – 27.6.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

12.10. – 26.10.2023

ONLINE

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

12.10. – 26.10.2023

Bratislava

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.