Konferencia

BOZP konferencia 2021 a zmeny od 1.1.2022 - Legislatívne požiadavky a prax - 6. ročník

JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Peter Pikla

6.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

18.11.2021

8.30-15.30

ONLINE

139 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok konferencie

 • 9:00 – 9:30

  Legislatíva v oblasti BOZP

  • Legislatívne požiadavky
 • 9:30 – 9:40

  BLOK otázok a odpovedí

 • 9:40 – 10:30

  JUDr. Jozef Lukajka

  Sankcie a nároky z pracovných úrazov

  • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
  • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
  • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
  • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
  • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur
 • 10:30 – 10:45

  Prestávka

 • 10:45 – 11:50

  Legislatívne aspekty home-office pod vplyvom uplynulého obdobia

 • 11:50 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:05

  Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

 • 14:05 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:15 – 15:15

  MUDr. Ľudmila Ondrejková

  Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

 • 15:15 – 15:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:30

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Partneri

Organizátori

                        

 

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Sprievodný program

Lektori

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Peter Pikla

Inšpetor z NIP s 27-ročnou praxou.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k321/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

18.11.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.