Seminár

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

Novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov na rok 2024

 • minimálne mzdové nároky 2024, mzdové zvýhodnenia, stravovanie
 • Novely ďalších pracovnoprávnych predpisov

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • základné zásady, čl. 1, predvídateľnosť práce,
 • dôležité zmeny § 13 ZP, sťažnosť zamestnanca, obrátené dôkazné bremeno
 • vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku,
 • kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov,
 • vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva podrobne  a jej náležitosti - obsah, povinné a ďalšie náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, 
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy, zmena pracovného pomeru
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania,
 • poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe, zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa
 • vymedzenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať a ich zmena
 • trvanie pracovného pomeru, doba určitá, vysielanie zamestnancov
 • minimálna dĺžka úložnej lehoty pri doručovaní
 • právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania
 • domácka práca, telepráca
 • otcovská dovolenka, materské iného poistenca
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor,
 • odstupné a odchodné; odstupné, odchodné v prípade úmrtia zamestnanca
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru a práceneschopnosť, žaloba na súd
 • nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
 • Z judikatúry súdov.

Pracovný čas:

 • definícia pojmov - zákonný, ustanovený a určený pracovný čas
 • spôsoby rozvrhnutia pracovného času - podmienky a možnosti
 • evidencia pracovného času, evidencia dochádzky
 • nadčas, pracovná zmena a zmennosť
 • pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Druhy a podmienky všeobecne, rozšírenie pôsobnosti Zákonníka práce aj na dohody – aplikácia vybraných ustanovení ZP, evidencia pracovného času, možnosti skončenia prác na dohodu, povinnosť vydania výplatnej pásky, uzatvorenie len na dobu určitú a pod..

Komu je určený

Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Referencie

"Odborníčka nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." 

"Veľmi dobre vysvetlená, objasnená téma. Lektorka ju výborne odborne podala." 

"Zo seminára mám veľmi dobrý dojem. Odnášam si odpovede na otázky, ktoré som potrebovala zodpovedať." 

"Seminár mi dal veľa nových informácií, zaujímavé a prínosné príklady zo života a z reálnych prípadov. Lektorka vedela dobre zodpovedať všetky konkrétne otázky." 

"Veľmi praktický seminár s množstvom praktických príkladov" 

Harmonogram školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.