Webinár:
WEBINÁR: Postup spracovania návrhu záverečného účtu za rok 2019

Ako spracovať návrh záverečného účtu za rok 2019?

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 13:00

Téma

Webinár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a reaguje na zostavenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. Účastníci webinára sa môžu s lektorom poradiť k návrhu spracovania textovej a tabuľkovej časti. Lektor sa zaoberá odporúčaniami do praxe a tiež povinným formálnym náležitostiam vo vzťahu k spracovaniu jeho návrhu.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

 • Návrh záverečného účtu
 • Náležitosti návrhu záverečného účtu po formálnej stránke
 • Náležitosti návrhu záverečného účtu po vecnej stránke
 • Odporúčania lektora
 • Otázky z praxe posledných dní
 • Otázky účastníkov
 • Diskusia a záver

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a reaguje na zostavenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. Účastníci webinára sa môžu s lektorom poradiť k návrhu spracovania textovej a tabuľkovej časti. Lektor sa zaoberá odporúčaniami do praxe a tiež povinným formálnym náležitostiam vo vzťahu k spracovaniu jeho návrhu. Bližšie je rozoberaná:

 1. formálna správnosť návrhu záverečného účtu
 2. zákonná stránka jeho spracovania
 3. potreba zostavenia odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce
 4. úplnosť návrhu záverečného účtu a
 5. opodstatnenosť a zodpovednosť za zostavenie návrhu záverečného účtu.

Webinár reaguje na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a tiež zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Lektor odpovedá na časté otázky  a to napríklad:

 1. Musí byť aj v aktuálnom mimoriadnom čase spracovaný záverečný účet do konca júna 2020?
 2. Musí byť záverečný účet aj povinne schválený v tomto čase?
 3. Ako správne zverejniť jeho návrh?
 4. Čo musí obec zabezpečiť v prípade pripomienok verejnosti?
 5. Overí sa záverečný účet základnou finančnou kontrolou?
 6. Ako naložiť s prostriedkami od iných osôb?
 7. Musíme povinne zverejniť aj prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu obce?
 8. Aké prílohy musí mať záverečný účet?
 9. Ako vypočítať dlhovú službu?
 10. Ako vypočítať výsledok hospodárenia obce za rok 2019?
 11. Aké sú časté kontrolné zistenia pri spracovaní návrhu záverečného účtu?

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnanci obecného úradu (rozpočtári, ekonómovia), mestské úrady, vedúci zamestnanci a starostovia obcí, hlavní kontrolóri obcí a miest

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 13:00