Seminár

Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňového poriadku  od 1. januára 2022?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nové ustanovenia daňového poriadku

Uplatnenie daňového poriadku pri daňovej kontrole  a nadväzujúce  konania po  daňovej kontrole, a to najmä

 • zásady správy daní
 • začatie a priebeh daňovej kontroly,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • určenie dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob určenia dane bez vykonania daňovej kontroly
 • prerušenia daňovej kontroly
 • ukončenie daňovej kontroly protokolom a výzva
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole alebo pri správe daní
 • daňové tajomstvo
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a prerušenie plynutia lehoty    v období  pandémie
 •  lehoty na výkon daňovej kontroly, prerušenie plynutia lehoty
 • čiastkový protokol
 • opravné prostriedky

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v priebehu roka 2021 s účinnosťou od 06.02.2021, od 1.1.2022 a od 31.3.2022

Legislatívne úpravy daňového poriadku zahŕňajú okruhy zamerané proti daňovým podvodom a k maximálnej motivácii daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy:

 • prepracovaný inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach upustením od prísnych podmienok za účelom jeho širšieho využitia
 • určenie podmienok uplatnenia odkladu platenia dane finančným riaditeľstvom
 • skrátenie lehoty na nazeranie do spisu daňového subjektu
 • možnosť vypočuť svedkov pri správe daní prostriedkami komunikačnej technológie
 • zrušenie vydávanie osvedčenia o registrácii - kartičky a ich nahradenie rozhodnutím 
 • rozhodnutie správcu dane o vylúčení fyzickej osoby, ktorá má postavenie štatutára spoločnosti alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti pri dani z pridanej hodnoty; znemožnenie prístupu takýchto osôb k vedúcim pozíciám v obchodných spoločnostiach na určité obdobie má  prispieť k zefektívneniu boja proti daňovým podvodom.
 • vykonávanie spoločných úkonov na účely dokazovania
 • prepracovaný inštitút hodnotenia daňových subjektov - index daňovej spoľahlivosti. Inštitút je postavený na transparentnosti formou  zverejnenia kritérií pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu na web. sídle finančného riaditeľstva.
 • kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška
 • ďalšie nové zoznamy daňových subjektov zverejňovaných na web.sídle finančného riaditeľstva.
 • zrušenie sedemročnej lehoty zániku práva vyrubiť daň pri vykazovaní daňovej straty
 • zníženie úhrady žiadosti o záväzné stanovisko
 • zrušenie povinnosti vykonať daňovú kontrolu pri nepodaní daňového priznania ani na výzvu správcu dane
 • predlženie lehoty na začatie registrácie z úradnej moci
 • nové prípady, za ktoré sa pokuta ani úrok z omeškania neuloží
 • podmienky zániku daňového nedoplatku, ktorým je pokuta alebo úrok z omeškania
 • započítanie daňového nedoplatku s daňovou pohľadávkou daňového dlžníka.

Diskusia a zodpovedanie otázok od účastníkov.

Komu je určený

 • Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:
  • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
  • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
  • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja), ktoré vykonávajú aj podnikateľskú činnosť.
 • Pre všetky daňové subjekty, ktoré podliehajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti správe daní

Harmonogram školenia: Nové ustanovenia daňového poriadku

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Nové ustanovenia daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.