Seminár

Susedské spory v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

JUDr. Helena Spišiaková

Cieľom školenia je ponúknuť starostom a zamestnancom obce výklad príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tak, aby obce vedeli správne posúdiť podania týkajúce sa susedských sporov, aby riešili vzťahy medzi susedmi len v tých medziach, ako im to umožňuje Občiansky zákonník a nezasahovali do kompetencií súdov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Susedské spory v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

 • Občianskoprávne vzťahy (právna úprava, vznik, zmena a zánik občianskoprávnych vzťahov, predmet občianskoprávnych vzťahov: pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ochrana občianskoprávnych vzťahov)
 • Vlastnícke právo (pojem vlastníctva, užívacie práva odvodené od vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva)
 • Zákonné obmedzenia vlastníckeho práva (susedské práva)
  • Ohrozenie susednej nehnuteľnosti úpravami pozemku alebo stavby
  • Imisie (obťažovanie hlukom, vibráciami, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a pachmi, tienením a svetlom; odňatie výhľadu, obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi, včelami, hmyzom, hlodavcami a holubmi, obťažovanie šírením buriny, chorobami rastlín, pesticídmi, padaním lístia a ihličia a pod.)
  • Vnikanie chovaných zvierat na susedný pozemok
  • Odstraňovanie koreňov a vetiev presahujúcich na susedný pozemok         
  • Povinnosť oplotiť pozemok
  • Povinnosť umožniť vstup na pozemok a vstup na susednú nehnuteľnosť podľa stavebného zákona
 • Stavba na cudzom pozemku (neoprávnená stavba v zmysle Občianskeho zákonníka a nepovolená stavba podľa stavebného zákona)
 • Vecné bremená (pojem a druhy vecných bremien, vznik a zánik vecného bremena, vydržanie)
 • Ochrana susedských práv
  • Súdna ochrana susedských práv                   
  • Ochrana poskytovaná orgánmi verejnej správy                   
  • Svojpomoc                 
  • Ochrana susedských práv podľa trestnoprávnych predpisov                      
 • Ochrana pokojného stavu poskytovaná obcou                    
  • Postup obce v konaní o ochranu pokojného stavu               
  • Riešenie susedského sporu dohodou – zmierom                 
  • Riešenie susedského sporu predbežným opatrením             
  • Zamietnutie návrhu na ochranu pokojného stavu
  • Zastavenie konania o návrhu na ochranu pokojného stavu

Komu je určený

Školenie určené starostom, zamestnancom obecných úradov (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.), hlavní kontrolóri, náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií.

Harmonogram školenia: Susedské spory v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Susedské spory v obci (§ 3, § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka)

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.