Akreditovaný seminár

Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť, ako aj tým, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certitikátom. Kurz vám poskytne široký záber teoretických, ale najmä praktických informácií. Úspešný absolvent bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

Obsahová náplň

1. deň

Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy

 • Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy
 • Účtovanie na súvahových účtoch
 • Účtovanie na výsledkových účtoch
 • Účtovanie na podsúvahových účtoch
 • Aplikácia na konkrétnych účtovných prípadoch

2. deň

Vybrané problémy pri účtovaní na finančných účtoch

 • Hotovostné platby
 • Platby cez platobné karty
 • Darčekové poukážky
 • Peniaze na ceste
 • Pohyby medzi účtami
 • Účtovanie na účtoch vlastného imania
 • Účtovanie nákladov a výnosov a ich účtovné a daňové posúdenie

3. deň

Životný cyklus DHM a DNM a zásob v PÚ

 • Proces obstarania DHM a DNM
 • Odpisovanie majetku a zostavenie odpisového plánu
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov
 • Vyraďovanie majetku
 • DHM obstaraný formou finančného prenájmu
 • Spôsoby účtovania zásob
 • Vybrané druhy zásob, ktoré sa účtujú priamo do spotreby
 • Účtovanie drobného hmotného majetku (SHV v ocenení do 1 700 €)

4. deň

Zúčtovacie vzťahy

 • Postúpenie a odpis pohľadávok
 • Započítanie pohľadávok
 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Účtovanie opravných faktúr (dobropisov/ťarchopisov)
 • Prijaté a poskytnuté preddavky vrátane prijatých a poskytnutých preddavkov voči zamestnancom
 • Účtovanie na účtoch ostatných pohľadávok a záväzkov (315 a 325) a účtoch iných pohľadávok a záväzkov (378 a 379)
 • Účtovanie úverov
 • Účtovanie mzdových nárokov vrátane náhrad za PN, dovolenku a účtovania konta pracovného času
 • Preddavky poskytnuté zamestnancom
 • Používanie debetnej/kreditnej platobnej karty zamestnancom
 • Pridelenie kariet zamestnancom, z ktorých je možné čerpať

5. deň

Vybrané problémy, zostavenie účtového rozvrhu, analytická evidencia a podsúvahová evidencia

 • Účtovanie ochranných pracovných prostriedkov
 • Účtovanie vybraných zamestnaneckých benefitov
 • Zostavenie účtového rozvrhu účtovnej jednotky pre účtovné a daňové potreby a pre potreby vykazovania majetku a záväzkov v účtovnej závierke
 • Podsúvahová evidencia ako súčasť účtového rozvrhu účtovnej jednotky
 • Praktické príklady na účtovanie na podsúvahovej evidencii
 • Opravy chýb minulých období
 • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s.r.o. a v a.s.

6. deň

Zostavenie účtovnej závierky v PÚ

 • Závierkové účtovné prípady
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady
 • Praktické príklady k závierkovým účtovným prípadom a upravujúcim závierkovým prípadom (rezervy, nevyfakturované dodávky, opravné položky, časové rozlíšenie, kurzové rozdiely)
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Súčasti účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
 • Praktické postupy a príklady pri zostavovaní účtovnej závierky

7. deň

Transformácia VH na ZD a zostavenie daňového priznania DzP PO

 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
 • Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov
 • Odpočítateľné položky od základu dane z príjmov
 • Uplatňovanie daňovej straty v zdaňovacom období roku 2017
 • Preddavky na daň z príjmov
 • Lehoty, spôsoby a postupy pri podávaní daňového priznania správcovi dane
 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO

8. deň

Praktické konzultácie a vyhodnotenie kurzu

 • Praktické konzultácie a odpovede na otázky účastníkov
 • Test
 • Vyhodnotenie kurzu

Komu je určený

Akreditovaný seminár je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť. Je výborným základom, ak sa chcete posunúť na pozíciu senior účtovníka.

Vzdelávanie je určené účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certifikátom. Predpokladá sa znalosť problematiky.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.