Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie pre personalistov štátnej správy a samosprávy. Tematicky je štúdium venované zákonníku práce, sociálnemu fondu, zamestnávaniu a odmeňovaniu zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Získajte potrebné informácie k vašej práci. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

Obsah školenia: Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

Obsah:

Témy kurzu:

 • Zákonník práce a Sociálny fond
 • Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov
 • Odmeňovanie

1. deň

Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov štátnej správy a samosprávy

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • Vzťah Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a zákona pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor
 • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady
 • Šikana ako zneužitie práva a porušenie pracovnej disciplíny
 • Z judikatúry súdov

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).

Dovolenka a prekážky v práci.

  2. deň

  Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
  Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

  Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona

  • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

  Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

  • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
  • Organizačné zmeny jednoduchšie
  • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
  • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
  • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
  • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca,
  • Poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a zastupovaním vedúceho zamestnanca,
  •  Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca a postup po odvolaní,
  • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru  a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
  • Skončenie na základe zákona
  • Vekový cenzus a štatutárny orgán
  • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

  Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

  • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
  • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
  • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
  • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
  • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie

  Podmienky vykonávania štátnej služby

  • Osobitné služobné voľno
  • Samoštúdium štátneho zamestnanca

  Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

  • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
  • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
  • Zrušenie sľubu

  Vzdelávanie štátneho zamestnanca

  • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
  • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
  • Mentorstvo

  Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

  • Služobné hodnotenie „ex post“
  • Námietky voči služobnému hodnoteniu
  • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

  Odmeňovanie

  • Funkčný plat štátneho zamestnanca
  • Príplatky, náhrady a odmeny
  • Priznanie osobného príplatku

  Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

  Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

  • štátnozamestnaneckého pomeru
  • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
  • organizačných zmien v služobných úradoch
  • výberových konaní
  • práv a povinností štátneho zamestnanca
  • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
  • odmeňovania, odstupného a odchodného
  • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
  • k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
  • ku zmenám v jednotlivých ustanoveniach

   

  Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť Vám:

   

  • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách
  • konkrétne príklady z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa
  • vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
  • odvolávanie vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu
  • pružnejší postup služobných úradov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest
  • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej
  • služby na prechodný čas
  • zmeny v požadovaných kvalifikačných predpokladoch pri zaraďovaní štátnych zamestnancov do niektorých platových tried

   

  3. deň

  Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
  Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  Kvalifikačné predpoklady

  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

  Plat zamestnanca

  • Nárokové zložky platu
  • Nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat

  Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania

  Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie
  • Príplatok za zastupovanie
  • Osobný príplatok
  • Príplatok za zmennosť
  • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
  • Kreditový príplatok
  • Výkonnostný príplatok
  • Príplatky pre učiteľov
  • Príplatok za prácu v noci
  • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
  • Príplatok za prácu vo sviatok

  Komu je určený

  Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

  Harmonogram

  08:30 - 09:00 - registrácia
  09:00 - 10:30 - prednáška
  10:30 - 10:45 - prestávka
  10:45 - 12:00 - prednáška
  12:00 - 13:00 - obed
  13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


  *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

  Výhody pre Vás

  Kvalitné podklady

  Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

  Osvedčenie o absolvovaní

  Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

  Odpovede od lektora

  Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

  Individuálny prístup

  Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

  Občerstvenie

  Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

  Lektori z praxe

  Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

  Online prenos
  • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
  • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
  • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
  • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
  • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
  • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
  Malé skupinky

  Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

  Miesto konania

  Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

  Železničiarska 13

  811 04 Bratislava

  GPS súradnice

  N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

  MHD

  • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
  • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
  • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

  Mapa

  V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

  Garant certifikátu

  Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

  Lektor školenia: Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

  Ďalšie semináre lektora

  Mgr. Jaroslava Antalová

  Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou…

  Ďalšie semináre lektora

  Termíny a miesto konania

  18.9. – 20.9.2024

  ONLINE

  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

  18.9. – 20.9.2024

  Bratislava

  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

  27.11. – 29.11.2024

  ONLINE

  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

  27.11. – 29.11.2024

  Bratislava

  JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

  Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

  Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

  !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.