Seminár

Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

Ing. Anna Gaálová

Poznáte proces od zámeru uskutočniť vodnú stavbu až po územné konanie? Viete ako prebieha stavebné konanie a aké povolenia sú potrebné na osobitné užívanie vôd?

Aké sú povinnosti vlastníka vodnej stavby a vodohospodára? Príďte sa poradiť s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou. Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Čo je vodná stavba
 • Proces od zámeru  uskutočniť vodnú stavbu alebo stavbu ovplyvňujúcu vodné pomery po územné konanie (súlad s územným plánom a koncepčnými materiálmi, stanoviská, odborné posudky, rozhodnutia)
 • Ochranné pásma (verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vodných tokov, vodných stavieb, čistiarní odpadových vôd
 • Záväzné stanovisko  k územnému konaniu (§ 28 vodného zákona)
 • Stavebné konanie a povolenie na osobitné užívanie vôd
 • Záväzné stanovisko k stavebnému konaniu, ak ide o stavbu ktorá môže ovplyvniť povrchové vody a podzemné vody (§ 27 vodného zákona)
 • Kolaudačné konanie (skúšobná prevádzka, trvalé užívanie stavby)
 • Iné povolenia (technicko - bezpečnostný dohľad, havarijný plán, povodňový plán, manipulačný poriadok, povolenie na niektoré činnosti)
 • Povinnosti vlastníka vodnej stavby
 • Povinnosti vodohospodára
 • Vodné toky a správa vodných tokov

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2002 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov

Komu je určený

Projektantom, investorom a expertom z oblasti životného prostredia. Právnickým a fyzickým osobám, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú vodné stavby. Zamestnancom firiem (napr. vodohospodárom, ekológom), kde sú stavby a technologické procesy, ktoré môžu ovplyvniť povrchové vody alebo podzemné vody.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Anna Gaálová

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.9.2023

ONLINE

Ing. Anna Gaálová

21.9.2023

Bratislava

Ing. Anna Gaálová

28.11.2023

ONLINE

Ing. Anna Gaálová

28.11.2023

Bratislava

Ing. Anna Gaálová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.