Certifikovaný seminár

Právnická angličtina – prípravný kurz na skúšky TOLES

JUDr. Zuzana Hložová

Séria desiatich školení v oblasti právnickej angličtiny slúži k osvojeniu si odbornej právnickej terminológie, k schopnosti použiť nadobudnutú slovnú zásobu v právnom kontexte a prehĺbeniu komunikačných zručností v oblasti právnickej angličtiny.

Absolvovanie uvedených školení vás komplexne pripraví na absolvovanie skúšky TOLES, ktorá je v súčasnosti jedinou jazykovou skúškou určenou pre právnikov a právnych profesionálov so zameraním na praktickú časť používania anglického jazyka v oblasti práva.

Pokiaľ vás zaujme iba niektoré školenie z tejto série, je samozrejme možné absolvovať len niektoré z nich.

Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.

Hlavným učebným materiálom je kniha The Lawyer’s English Language Coursebook (https://toleslegal.com/product/the-lawyers-english-language-coursebook/)

Obsah školenia: Právnická angličtina – prípravný kurz na skúšky TOLES

1. Právna profesia – seminár v anglickom jazyku (The Legal Profession) - 10.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných právnych profesií, ich opisu a porovnania v rôznych jurisdikciách. Ďalšou témou seminára je slovná zásoba týkajúca sa rozličných odvetví práva, ich kategorizácia a príklady z praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rozličné právne profesie a ich popis; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov v rôznych jurisdikciách
 • Súdne konanie, stručný opis celého súdneho procesu
 • Rozličné odvetvia práva; základná slovná zásoba, kategorizácia a príklady z praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

2. Bankovníctvo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Banking) - 17.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa rozličných bankových služieb. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú - vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka, výzva na zaplatenie, zmluva o pôžičke a jej náležitosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Úvod do bankových služieb; základná slovná zásoba + vysvetlenie pojmov
 • Vzťah veriteľ a dlžník, omeškanie dlžníka; základná slovná zásoba
 • Výzva na zaplatenie; užitočné frázy a príklady z praxe
 • Zmluva o pôžičke a jej náležitosti
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

3. Zmluvné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Contract Law) - 24.9.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmlúv – pojem zmluva a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv. Ďalšou témou seminára je sudcovská tvorba práva (precedensy) a porovnanie s kontinentálnym systémom práva. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Zmluva – pojem a jej jednotlivé náležitosti, kategorizácia zmlúv, vady zmlúv; základná slovná zásoba
 • Precedensy a sudcovská tvorba práva, porovnanie s kontinentálnym systémom práva
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

4. Pracovné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Employment Law) - 1.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa procesu prijímania zamestnancov - CV, motivačný list, pracovný pohovor. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú - pracovná zmluva a jej náležitosti, ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia, agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Proces prijímania zamestnancov, CV, motivačný list, pracovný pohovor
 • Pracovná zmluva a jej náležitosti; základná slovná zásoba a typické zmluvné dojednania
 • Ukončenie pracovného pomeru a jednotlivé dôvody ukončenia
 • Agenda právneho zástupcu pri zastupovaní zamestnanca a zamestnávateľa
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

5. Právo občianskoprávnej zodpovednosti – seminár v anglickom jazyku (The Language of the Law of Tort) - 8.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva občianskoprávnej zodpovednosti. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou, škoda a náhrada škody spolu s príkladmi zo súdnej praxe. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Právo občianskoprávnej zodpovednosti; pojem a základná slovná zásoba
 • Definovanie základných typov porušení, komparácia s našou právnou úpravou
 • Škoda a náhrada škody, základná slovná zásoba a príklady zo súdnej praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

6. Pochopenie zmlúv 1 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 1) - 15.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmluvného práva a pochopenia zmlúv. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štýl písania zmlúv, archaizmy v zmluvách, štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Dôležitá slovná zásoba typická pre zmluvné právo; vysvetlenie jednotlivých pojmov a použitie v právnom kontexte
 • Štýl písania zmlúv, archaizmy
 • Štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

7. Obchodné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Business Law) - 22.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa obchodného práva, predovšetkým čo sa týka rôznych foriem podnikania. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov spoločností, komparácia s našou právnou úpravou, založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rôzne formy podnikania a ich opis, vysvetlenie a porovnanie
 • Spoločnosti, rôzne typy spoločností, porovnanie s našou právnou úpravou
 • Založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

8. Moderné písanie právnej dokumentácie – seminár v anglickom jazyku (Modern Letter Writing) - 29.10.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa právnej korešpondencie. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach, štýl právnej korešpondencie, užitočné frázy v právnej korešpondencii, najčastejšie chyby pri písaní právnej korešpondencie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Štruktúra právnej korešpondencie a pravidlá pri jej jednotlivých častiach
 • Štýl právnej korešpondencie
 • Užitočné frázy v právnej korešpondencii
 • Najčastejšie chyby študentov právnickej angličtiny

9. Právo obchodných spoločností - seminár v anglickom jazyku (The Language of Company Law) - 5.11.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa práva obchodných spoločností. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, orgány spoločnosti a ich kompetencie, zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Rôzne procesy v spoločnosti počas jej existencie, základná slovná zásoba
 • Orgány spoločnosti a ich kompetencie
 • Zánik spoločnosti, rôzne typy zániku, ich opis a porovnanie
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

10. Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2) - 12.11.2024

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa zmluvného práva a pochopenia zmlúv. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú štruktúra zmluvy a typické zmluvné dojednania. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

 • Dôležitá slovná zásoba typická pre zmluvné právo; vysvetlenie jednotlivých pojmov a použitie v právnom kontexte
 • Rôzne zmluvné dojednania, ich opis a príklady z praxe
 • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

Komu je určený

Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.

Harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Osvedčenie o absolvovaní

Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Právnická angličtina – prípravný kurz na skúšky TOLES

JUDr. Zuzana Hložová

Zuzana je právnička a zároveň lektorka právnickej angličtiny. Popri výkone právnej praxe v advokátskej kancelárii sa dlhodobo venuje výučbe právnickej angličtiny. Kombinácia právo – anglický jazyk ju mimoriadne baví.

Je držiteľkou certifikátov právnickej angličtiny ILEC, TOLES a štátnej všeobecnej skúšky z anglického jazyka s vyznamenaním.

Bola jej…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.9. – 12.11.2024

ONLINE

JUDr. Zuzana Hložová

10.9. – 12.11.2024

Bratislava

JUDr. Zuzana Hložová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.