Seminár

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa platnej legislatívy

Ing. Ľubomír Žiak

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023 ako aj zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023. Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a  21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.)

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Účastníci seminára sa oboznámia aj novým zákonom č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa platnej legislatívy

Zákon č. 146/2023 Z. z. zo 17. 2. 2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • národné záväzky znižovania emisií,
 • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia
 • povoľovanie stacionárnych zdrojov
 • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
 • výkon štátnej správy v oblasti dozoru
 • správne delikty a sankcie.

Zákon č. 190/2023 Z. z. z 6. mája 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahradí vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia,
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

 • predmet úpravy,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
 • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   opatrení,
 • oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
 • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.

Komu je určený

Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, pracovníci verejnej správy

Referencie

"Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  

"So seminárom som veľmi spokojná. Páčilo sa mi, že lektor sa zaujímal o potreby účastníkov a na to obsah seminára zameral. Seminár mal vysokú odbornú úroveň." 

"Odbornosť školiteľa je nespochybniteľná. Z jeho strany bola veľká snaha dať nám čo najviac a veľmi podrobných informácii."

Harmonogram školenia: Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa platnej legislatívy

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia podľa platnej legislatívy

Ing. Ľubomír Žiak

Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v orgánoch medzinárodných dohovorov, medzi inými na stretnutiach strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealského protokolu o látkach…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.