Certifikovaný seminár Online

Online certifikované štúdium: Špecialista DPO - kurz pre zodpovedné osoby

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia.

Obsahová náplň

1. deň 

školenie: AK Motúzová & Lacko, (9.00 – 14.00)

 • zodpovedná osoba – potreba jej „vymenovania“; akú zmluvu je potrebné uzatvoriť; čo má táto zmluva obsahovať
 • základné práva a povinnosti zodpovedných osôb – postavenie zodpovednej osoby; poradenstvo; monitorovanie
 • zodpovedná osoba a konflikt záujmov – aké podmienky musí spĺňať zodpovedná osoba a kto nemôže byť určený za zodpovednú osobu
 • informovanie dotknutých osôb – akým spôsobom si splniť túto povinnosť; ako informovať zákazníkov/klientov
 • realizácia práv dotknutých osôb – aký postup prijať pri riešení žiadostí dotknutých osôb; akým spôsobom ho zadokumentovať
 • oznamovacia povinnosť voči dozornému orgánu a voči dotknutým osobám v prípade porušenia ochrany osobných údajov – akú dokumentáciu je vhodné pripraviť; ako stanoviť, či porušenie pravdepodobne povedie k riziku (resp. veľkému riziku) pre práva a slobody dotknutých osôb
 • otázky a diskusia

 2. deň

školenie: AK Motúzová & Lacko, (9.00 – 14.00)

 • základné zásady GDPR – aká je ich praktická aplikácia
 • právne základy pre spracúvanie osobných údajov – výber správneho právneho základu; podmienky; súvisiace povinnosti; súhlas ako špecifický právny základ
 • spracovanie osobných údajov na podklade oprávneného záujmu – kedy je možné spracúvať osobné údaje na podklade oprávneného záujmu; balančné (proporčné) testy – čo majú obsahovať
 • anonymizácia, pseudonymizácia, šifrovanie – právny pohľad; akým spôsobom môžu byť pre splnenie povinností nápomocné
 • ochrana osobných údajov a zamestnanci – informovanie zamestnancov o spracovaní ich osobných údajov; poučenia relevantných osôb a súvisiace pokyny
 • zmluva (resp. doložka) so sprostredkovateľom – s ktorými subjektami je potrebné ju uzatvoriť; čo musí obsahovať; dohoda o mlčanlivosti
 • zmluva so „subdodávateľom“ – s ktorými subjektami je potrebné ju uzatvoriť; čo musí obsahovať
 • záznamy o spracovateľských činnostiach – aký má byť ich obsah
 • otázky a diskusia

 3. deň

školenie: Tomáš Hettych, IT & Security Consultant, Ratio Services s.r.o., (9.00 – 12.00)

 • informačná bezpečnosť a ochrana údajov
 • základné pojmy informačnej bezpečnosti
  1. informácie, dáta, aktíva
  2. zraniteľnosť, hrozba, riziko
  3. dôvernosť, celistvosť, dostupnosť
  4. incident, kríza, kontinuita
 • posúdenie stavu, návrh opatrení, implementácia, riziká
  1. analýza procesov a hrozieb
  2. pravdepodobnosť, dopad
  3. riadenie rizík
  4. technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
  5. dokumentácia
 • technický pohľad
  1. anonymizácia, pseudonymizácia
  2. šifrovanie, riadenie prístupov
  3. zálohovanie,
 • Súvisiace ISO normy a Best practice
  1. prehľad noriem a štandardov informačnej bezpečnosti
  2. praktické využitie

 4. deň

workshop: AK Motúzová & Lacko, Tomáš Hettych, IT & Security Consultant, Ratio Services s.r.o., (9.00 – 16.30)

1. časť:

 • analýza súladu – praktické cvičenie
  • dotazník technických a organizačných opatrení
  • dotazník súladu voči GDPR
 • analýza rizík – praktické cvičenie
  • dotazník podľa ISO 27001
  • modelovanie procesov a hrozieb
 • plán súladu – praktické cvičenie
  • technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
  • dokumentácia
 • príprava implementácie – praktické cvičenie
 • audit a dokumentácia – cvičenie

 

2. časť:

 • vyhodnocovanie rizík pre práva a slobody dotknutých osôb v prípade porušenia ochrany údajov – modelové príklady vyhodnocovania rizík a ich výpočet
 • identifikácia kľúčovej dokumentácie v organizácii - ako zistiť, akú dokumentáciu potrebujem
 • identifikácia najčastejších chýb v GDPR dokumentácii
 • splnenie informačnej povinnosti – praktické cvičenie
 • existencia oprávneného záujmu a príprava balančného testu – príklady balančných testov

Doporučené čítanie pred školením:

 1. Povinne: Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
 2. Nariadenie GDPR
 3. Metodické usmernenie ÚOOÚ č. 2/2018 - Zákonnosť spracúvania
 4. Vzor záznamov o spracovateľských činnostiach (ÚOOÚ)
 5. Usmernenie WP29 (č. 243) týkajúce sa zodpovedných osôb
 6. Usmernenie WP29 (č. 250) týkajúce sa ohlasovania prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov
 7. Voliteľne: ISO 27001
 8. Metodológia posudzovania závažnosti porušenia ochrany údajov vypracovaná agentúrou ENISA

Dokumenty zašleme prihláseným účastníkom po zaregistrovaní

Komu je určený

Kurz je určený DPO pracovníkom a osobám, ktoré v budúcnosti budú pozíciu zodpovednej osoby vykonávať.

Podľa nariadenia GDPR môže byť zodpovedná osoba zamestnanec podniku, alebo zodpovedná osoba určená pre skupinu podnikov.

 

Kto má povinnosť mať zodpovednú osobu:

 • orgány verejnej moci (ministerstvá, úrady atď.) a verejnoprávne subjekty (obce, školy, nemocnice atď.) s výnimkou súdov pri výkone ich právomocí,
 • prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou sú sprostredkovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
 • prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorých hlavnou činnosťou je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu či spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú uznania viny za trestné činnosti a priestupky,
 • prevádzkovatelia, pri ktorých sa stanoví zvláštny právny predpis.

Zodpovedná osoba má zabezpečovať:

 • aby sa osobné údaje spracovávali s rešpektom a v súlade so zákonmi o ochrane súkromia,
 • aby mala organizácia v poriadku dokumentáciu a aby dokumentácia bola priebežné aktualizovaná,
 • DPO je hlavným kontaktom pre orgán na ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram

Školenia:

1 deň: 9.00 – 14.00 hod: 13.2.2020),(20.5.2020), (24.5.2020)

2 deň: 9.00 – 14.00 hod: (14.2.2020), (21.5.2020), (25.9.2020)

3 deň 9.00 – 12.00 hod: (5.3.2020), (4.6.2020), (22.10.2020)

Workshop:

 4 deň: 9.00 – 15.30 hod: (6.3.2020), (5.6.2020), (23.10.2020)

Test:

 4 deň: 15.30 – 16.30 hod : (6.3.2020), (5.6.2020), (23.10.2020)

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.