Seminár

Obchodné právo nielen pre podnikateľov

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

Cieľom seminára je poskytnúť učastníkom základnú orientáciu v obchodnom práve s ktorým prichádzajú každodenne do kontaktu pri svojom podnikaní. Základnými oblasťami seminára sú obchodné spoločnosti a obchodnoprávne zmluvy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Obchodné právo nielen pre podnikateľov

 • Druhy obchodných spoločností
 • Orgány obchodných spoločností (kto môže konať za obchodnú spoločnosť?)
 • Uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka?
 • Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 • Zánik záväzku (zmluvy)
 • Vybrané zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka:
  • kúpna zmluva
  • zmluva o dielo
  • zmluva o kúpe prenajatej veci
  • zmluva o úvere
  • mandátna zmluva
  • zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Komu je určený

štatutárom firiem (konateľom, členom predstavenstva), manažérom, zamestnancom, ktorí majú na starosti prípravu zmlúv, samostatne zárobkovým činným osobám

Harmonogram školenia: Obchodné právo nielen pre podnikateľov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Obchodné právo nielen pre podnikateľov

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí od roku 2004 v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa venuje právnemu zastupovaniu klientov v súdnych konaniach (najmä ochrana osobnosti, spory vyplývajúce zo záväzkovoprávnych vzťahov,…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.