Seminár:
Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť učastníkom základnú orientáciu v obchodnom práve s ktorým prichádzajú každodenne do kontaktu pri svojom podnikaní. Základnými oblasťami seminára sú obchodné spoločnosti a obchodnoprávne zmluvy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 3.9.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Druhy obchodných spoločností
 • Orgány obchodných spoločností (kto môže konať za obchodnú spoločnosť?)
 • Uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka?
 • Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 • Zánik záväzku (zmluvy)
 • Vybrané zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka:
  • kúpna zmluva
  • zmluva o dielo
  • zmluva o kúpe prenajatej veci
  • zmluva o úvere
  • mandátna zmluva
  • zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár Obchodné právo nielen pre podnikateľov je zameraný na získanie základnej orientácie v problematike obchodných spoločností a ich orgánov. Venovať sa budeme vysvetleniu dualizmu súkromného práva, keď úprava niektorých zmluvných typov je obsiahnutá tak v Občianskom ako aj v Obchodnom zákonníku.  Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že uzatvárame zmluvu. Častou realitou je aj porušovanie zmlúv, pričom zmluvné strany si často nie sú vedomé právnych následkov. Povieme si aj o spôsoboch zániku záväzku (zmluvy). Rozoberieme si najviac používané zmluvné typy so zameraním na práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

štatutárom firiem (konateľom, členom predstavenstva), manažérom, zamestnancom, ktorí majú na starosti prípravu zmlúv, samostatne zárobkovým činným osobám

Lektor

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí od roku 2004 v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa venuje právnemu zastupovaniu klientov v súdnych konaniach (najmä ochrana osobnosti, spory vyplývajúce zo záväzkovoprávnych vzťahov, správne súdnictvo), a správnymi orgánmi, ako aj obhajobe v trestnom konaní. Okrem toho vypracúva a kontroluje rôzne typy zmlúv pre fyzické aj právnické osoby. Bol členom právneho tímu pre reformu verejnej správy tzv. ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa). Má bohaté lektorské skúsenosti z akademickej pôdy, ale posledné roky sa zamierava na odborné špecializované vzdelávanie.  

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 3.9.2020
 • JUDr. Jaroslav Kuchár LLM
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Elektronický právnik