Seminár

Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku na realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t. j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Príručka zakotvuje jednotné pravidlá postupov verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá na posudzovania možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy, by mali byť s novými pravidlami oboznámení.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

  • Nové pravidlá na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
  • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
  • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
  • Konflikt záujmov
  • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Kontrola priebehu verejného obstarávaní a kontrola kartelového konania

Harmonogram školenia: Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.