Seminár

Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s procesom uplatňovania Nariadenia o umelej inteligencii v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať povinnosti jednotlivých subjektov, ktoré sa rozhodnú používať alebo vyvíjať umelú inteligenciu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

Obsah seminára bude pozostávať z vysvetlenia základných častí AI Act a mechanizmu jeho presadzovania.

Obsiahneme nasledujúce témy:

  • Vysvetlíme účel Nariadenia o umelej inteligencii, ktoré zaisťuje bezpečné a etické používanie technológií umelej inteligencie a zároveň (by mal) podporovať inovácie.
  • Vysvetlíme základnú metodiku, najmä prístup založený na rizikách a vysokorizikové používanie AI, v rámci ktorého kategorizujeme systémy AI podľa rizika pre bezpečnosť a práva dotknutých osôb. Objasníme prísne požiadavky na vysokorizikové systémy.
  • Objasníme zakázané používanie AI a požiadavku na transparentnosť, kde vymedzíme zakázané používanie AI a zadefinujeme požiadavku jasného zverejňovania informácií pre používateľov AI.
  • Predstavíme aj základy správy údajov a dokumentácie pre vybrané AI modely, keďže AI Act stanovuje štandardy nakladania s údajmi o AI a dokumentáciu na zabezpečenie spoľahlivosti a transparentnosti.
  • V súvislosti s uplatňovaním nariadenia vysvetlíme povahu činností príslušných vnútroštátnych orgánov a Európskeho výboru pre umelú inteligenciu a pomenujeme súvisiace sankcie. 

Počas seminára budeme interaktívne pracovať aj na príkladoch z praxe, na ktorých si bude možné overiť získané vedomosti.

Komu je určený

Advokátom, právnikom, compliance officerom, vývojárom a používateľom AI, študentom práva a nadšencom pre IT právo.

Harmonogram školenia: Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nariadenie o umelej inteligencii a jeho právne implikácie

JUDr. Štefan Pilár

JUDr. Štefan Pilár, SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Partner advokátskej kancelárie SIGNUM legal, advokát s 8 ročnou praxou v advokácii so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, právo informačných technológií, umelú inteligenciu (AI) a elektronický podpis. Súčasťou jeho…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Damián Palašta

Damián je v súčasnosti advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii SIGNUM legal s.r.o. so špecializáciou na IT právo, umelú inteligenciu a duševné vlastníctvo.

Damián je súčasne doktorandom na Ústave práva a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity, kde sa venuje umelej inteligencii a duševnému vlastníctvu, najmä generatívnej…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.