Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Trojdenné modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

Obsah školenia: US GAAP komplexný kurz I.

1. deň

Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

 • Koncepčný rámec:
  • prezentácia účtovnej závierky,
  • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
  • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
  • praktická časť vo forme príkladov,
  • výkaz peňažných tokov,
  • udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

2. deň

 • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
 • Zásoby.
 • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
 • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
 • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
 • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
 • Dlhodobé záväzky.
 • Realizačný princíp a  metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
 • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. deň

 • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
 • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
 • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
 • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
 • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
 • Diskusia.

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Harmonogram

Harmonogram:

1 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (15.7.2024, 9.12.2024)

2 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (16.7.2024, 10.12.2024)

3 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (17.7.2024, 11.12.2024)

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

3 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test: 14.00 – 15.30 podľa potreby, v prípade ONLINE bude test poslaný do emailu

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška 

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: US GAAP komplexný kurz I.

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

15.7. – 17.7.2024

ONLINE

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

15.7. – 17.7.2024

Bratislava

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

9.12. – 11.12.2024

ONLINE

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

9.12. – 11.12.2024

Bratislava

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.