Certifikovaný seminár

Certifikovaný projektový manažér

Ing. Pavel Kovács PhD., doc. Ing. Petr Všetečka PhD.

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

Obsah školenia: Certifikovaný projektový manažér

Moduly:

 • Plánovanie projektu (2 dni) - 8.9. - 9.9.2022
 • Riadenie projektu (2 dni) - 6.10. - 7.10.2022
 • IPMA príprava na certifikáciu (2 dni) - 3.11. - 4.11.2022

1. modul: Plánovanie projektu (2 dni)

Lektor: Pavel Kovács

Úvod do projektového riadenia

 • Začatie kurzu
 • Ako (ne)pokaziť projekt, 5 základných princípov
 • Líniové riadenie vs. Riadenie projektov
 • Proces – projekt – program – portfólio
 • Cyklus riadenia
 • „Cibuľový“ syndróm

Zúčastnené strany

 • Technika BUS, hlavné zúčastnené strany projektu
 • Rozpoznanie zúčastnených strán
 • Analýza záujmov zúčastnených strán
 • Komunikácia a riadenie záujmov zúčastnených strán

Návrh projektu

 • Prečo sa projekt robí?
 • Úspech projektu
 • Úspech riadenia projektu
 • Poučenie sa
 • Zadanie projektu

Požiadavky, ciele a prínosy

 • Matica logického rámca
 • Účel projektu a očakávané prínosy (Goal)
 • Cieľ projektu (Objective)
 • Výstupy projektu (Deliverables)
 • Obmedzenia
 • Predpoklady

Rozsah projektu

 • Produkt a výstupy projektu
 • Hierarchická štruktúra produktu (PBS)
 • Špecifikácia, preberacie kritériá a ich merateľnosť
 • Hierarchická štruktúra prác (WBS)
 • Pracovné balíky
 • Konfigurácia rozsahu

Časový plán projektu

 • Prácnosť a trvanie
 • Etapy a míľniky, vodopádová metóda
 • Životný cyklus (Project Life Cycle)
 • Sieťový graf
 • Úsečkový graf (Gantt Chart)
 • Metóda kritickej cesty
 • Väzby úloh
 • Časové rezervy
 • Sledovanie postupu prác (Sledovací Graf)

Prostriedky projektu

 • Prostriedky a zdroje
 • Organizácia projektu
 • Matica zodpovednosti
 • Plán nasadenia prostriedkov (pracovníkov)
 • Vyvažovanie plánu

Financie

 • Náklady
 • Hierarchická štruktúra nákladov
 • Graf súčtových nákladov
 • Graf kumulatívnych nákladov
 • Rozpočet
 • Plán financovania projektu
 • Plán platieb
 • Riadenie toku financií (Cash-flow) – náklady

 2. modul: Riadenie projektu (2 dni)

Lektor: Petr Všetečka

Kvalita

 • Kvalita projektu
 • Kvalita riadenia projektu
 • Kvalita produktu projektu
 • Plán riadenia kvality
 • Posudzovanie kvality, verifikácia a validácia
 • Trvalé zlepšovanie
 • Plán bezpečnosti

Obstarávanie

 • Plán obstarávania
 • Výber dodávateľov, kritériá výberu
 • Zmluvy s dodávateľmi
 • Riadenie zmluvy, kompenzácie a sankcie

Riziká a príležitosti

 • Hrozby a príležitosti
 • Metodika riadenia rizík (4 kroky)
 • Identifikácia rizík, hierarchická štruktúra rizík (RBS)
 • Posúdenie rizík, matica závažnosti
 • Zaobchádzanie s rizikom, plán odozvy
 • Operatívne riadenie rizík

Organizácia a informácie

 • Hierarchická štruktúra organizácie (OBS)
 • Komunikačné línie
 • Roly a právomoci
 • Úrovne riadenie projektu
 • Plán komunikácie, pravidlá komunikácie, matica komunikácie

Plánovanie a kontrola

 • Uskutočňovanie prác (zadávanie, zhotovenie, preberanie prác)
 • Riadenie a kontrolovanie prác, systém porád
 • Zásady efektívnej porady
 • Hlásenia riadené časom a hlásenia riadené udalosťou
 • Riadenie podľa výnimiek
 • Grafické sledovanie postupu prác
 • Riadenie vytvorenej hodnoty (Earned Value Management/Analysis)

Riadenie zmeny a ukončenie projektu

 • Riadenie zmeny v projekte
 • Predčasné ukončenie projektu
 • Odovzdanie – prevzatie výstupov projektu
 • Vyhodnotenie a ukončenie projektu

 3. modul: IPMA príprava na certifikáciu (2 dni)

Lektor: Petr Všetečka

SPPR a medzinárodný štandard projektového riadenia IPMA

 • Čo je to SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie
 • Prečo sa certifikovať
 • Čo je to IPMA
 • Iné medzinárodné štandardy
 • Štandard IPMA ICB4 a jeho overovanie

Systém certifikácie IPMA

 • Publikácia SC – Systém certifikácie a jej využitie
 • Publikácia SPS4 – Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie a jej využitie
 • Certifikačné stupne IPMA-D, C, B, A a ich rozdiely
 • Požadovaná prax a jej dokladovanie
 • Objednávka na certifikáciu a jej prílohy
 • Priebeh certifikácie, certifikačná skúška

Certifikačná skúška

 • Správa o projekte/och (pred skúškou)
 • Test (viacodpoveďový)
 • Otvorené otázky
 • Simulácia/workshop alebo rozšírený pohovor
 • Záverečný pohovor

Nácvik certifikačných príkladov

 • Testovacie otázky, riešenie cvičných testov
 • Riešenie písomnej skúšky, varianty príkladov, rôzne zadania
 • Skúsenosti z certifikačného procesu

Nácvik simulácie/workshopu

 • Príprava na workshop
 • Nácvik simulácie/workshopu
 • Príprava na záverečný pohovor
 • Skúsenosti z certifikačného procesu

Hodnotenie úspešnosti a stratégia skúšky

 • Ako sa pripraviť na skúšku?
 • Ako byť úspešný pri teste?
 • Ako byť úspešný pri otvorených otázkach?
 • Ako zaujať na simulácii/workshope?
 • Ako viesť záverečný pohovor?
 • Ako uspieť?
 • Vyhodnotenie silných a slabých miest jednotlivca
 • Ukončenie tréningu

Komu je určený

Súčasní a budúci projektoví manažéri a členovia projektových tímov, stredný manažment, majitelia a riaditelia malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Všetci, ktorí sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Vzdelávací program ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti a praktické zručnosti.

Harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu

V cene je zahrnuté

- pracovné materiály,
- anglicko-slovenskú knihu PROJEKTOVÉ MYSLENIE www.ptbok.com,
- prípadovú štúdiu,
- testy,
- cvičné certifikačné príklady,
- občerstvenie počas celého kurzu,
- plnohodnotný obed.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Osvedčenie o absolvovaní

Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Video

Pozvánka na certifikovaný kurz: Certifikovaný projektový manažér

Ako prebieha online kurz - referencie účastníkov

Garant certifikátu

Úspešní absolventi kurzu získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacie programu (so štátnou pečiatkou). Odborným garantom vzdelávania je spoločnosť GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Garant Partner Plus

     

V prípade vykonania certifikačnej skúšky IPMA získajú úspešní uchádzači medzinárodný certifikát IPMA® a budú zapísaní do medzinárodnej databázy odborníkov na projektové riadenie. Certifikát IPMA vydáva SPPR – Spoločnosť pre projektové riadenie/IPMA Slovakia.

certifikát

Lektor školenia: Certifikovaný projektový manažér

Ing. Pavel Kovács PhD.

Je skúseným senior lektorom s vyše 15-ročnou praxou pedagóga, lektora a trénera. Je držiteľom medzinárodného certifikátu ECo-C® (European Communication Certificate). Má technické a pedagogické vzdelanie. Titul PhD. získal v oblasti teórie vyučovania. Má bohaté pracovné skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích projektov a odborných…

Ďalšie semináre lektora

doc. Ing. Petr Všetečka PhD.

Certifikovaný projektový manažér podľa medzinárodných štandardov – IPMA level B® (International Project Management Association) a PRINCE2® Practitioner. Od roku 2018 pracuje ako hodnotiteľ medzinárodných certifikačných skúšok IPMA® pre Slovenskú republiku.

Je autorom originálnej anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide,…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.