Seminár:
Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

NOVINKA: Prinášame vám nový kurz, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z finančného riadenia väčšiny oddelení podniku (finančná analýza, finančné výkazycontrolling, procurement, logistika, účtovníctvo a ďalšie).

termín

Počet seminárov k dispozícií : 12
Najbližší termín: 20.10.2020 - 22.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

VYMEDZENIE POJMOV („trocha teórie nikomu neuškodí“)

 • Cieľ a úlohy (nielen) finančného riadenia
 • Prostredie (nielen) finančného riadenia
 • Úrovne (nielen) finančného riadenia
 • Typy a procesy (nielen) finančných rozhodnutí
 • Individuálne verzus skupinové rozhodovanie

CIEĽ („ak nevieme, kam chceme ísť, nikdy tam neprídeme“)

 • Význam, funkcia, charakter a kľúčové prvky plánovania
 • Strategické a operatívne plánovanie  vo vzťahu k ostatným oddeleniam podniku
 • Stanovenie prioritného SMART cieľa (špecifickosť, merateľnosť, akceptovanie, (ne-)reálnosť a časový rámec)
 • Projektovanie (4W) realizácie dosahovania cieľov
 • Organizovanie dosahovania cieľov, organizačná štruktúra (formalizovaná, centralizovaná vs autonómna) a delegovanie právomocí

FINANČNÉ RIADENIE („lacno kúpiť, draho predať a hlavne neskoro platiť faktúry“ – Básnici...)

 • Kalkulácia: finančné vyjadrenie nefinančných cieľov (zisk, výnosy, náklady počas finančného roka)
 • Stanovenie a konsolidácia požiadaviek a zdrojov (dostupných aj požadovaných)
 • Stanovenie plánu nákupu v závislosti od plánu výroby a/alebo predaja
 • TCO – Total Costs of Ownership nákupu
 • Stanovenie efektívneho nákupu (čo, kedy a ako nakupovať) 

FINANČNÁ ANALÝZA („o peniaze ide až v prvom rade“)

 • Finančné výkazy (účtovná závierka, peňažné toky - cash flow, Saldokonto pohľadávok a záväzkov, Kniha objednávok) a ako im rozumieť
 • Spôsoby finančnej analýzy z pohľadu cieľa analýzy
 • Druhy finančnej analýzy: syntetická – analytická, periodická – ad hoc, orientačná – hĺbková,
 • Analýza ukazovateľov a hodnôt
 • Firma (oddelenie) v kríze: skutočne?

KONTROLA vs. CONTROLLING („nehoda nie je náhoda“)

 • Stanovenie vhodných (nielen) finančných kritérií kvality: dôležitosť a počet
 • Stanovenie kontrolných bodov: požadovaný stav v určenom čase
 • Spôsob reakcie manažmentu: manuál pre prípad krízového stavu
 • BCP – Business Continuity Plan pre každú pozíciu (nielen pre firmu)
 • Operational Excellence

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

NOVINKA: Prinášame vám rozvojový program, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z oblastí plánovania,finančného riadenia, finančnej analýzy a controllingu.

Detaily v kontexte celku, ako aj teóriu lektor odprezentuje zrozumiteľnou a zábavnou formou. Každý modul sa začína reálnym príbehom, na ktorom lektor s účastníkmi analyzujú príčinu, hľadajú optimálne riešenie a porovnávajú s už známym výsledkom. Tieto kroky sa opierajú o známu teóriu, prípadne o realitu odporujúcu dovtedajším znalostiam účastníkov.

Pridanou hodnotou pre účastníkov je bezplatná konzultácia z oblasti finančného riadenia počas 6 mesiacov po absolvovaní kurzu.

Na školenie nadväzuje druhý modul vzdelávacej aktivity: Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Školenie je určené súčasným a budúcim finančným riaditeľom, finančným manažérom, finančným controllerom a všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v oblasti riadenia podnikov.

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

 • 20.10.2020 - 22.10.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.10.2020 - 22.10.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.12.2020 - 4.12.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.12.2020 - 4.12.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.1.2021 - 20.1.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.1.2021 - 20.1.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.4.2021 - 21.4.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.4.2021 - 21.4.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.8.2021 - 18.8.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.8.2021 - 18.8.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 10.11.2021 - 12.11.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.11.2021 - 12.11.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  SZČO portál

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik