Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Kurz je venovaný Zákonu o odpadoch, environmentálnym škodám, téme ADR a povinnostiam pri nakladaní s chemickými látkami. Zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti. Garantujeme individuálny prístup skúsených lektorov a priestor na diskusiu. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

Obsah školenia: ENVIRO špecialista II.

Témy kurzu:

Zákon o odpadoch pre pokročilých

Environmentálne škody

ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Nakladanie s chemickými látkami REACH

1. deň: Zákon o odpadoch pre pokročilých – nadstavba

Ing. Peter Gallovič

 • Povinnosti držiteľa odpadov a ich uplatňovanie v praxi:
 • zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov,
 • zásady triedenia a oddeleného zhromažďovania odpadov,
 • postup pri zhromažďovaní odpadov bez predchádzajúceho triedenia,
 • ILNO – vystavenie a použitie,
 • dokumentácia potrebná na identifikáciu oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi,
 • evidencia odpadov a ukážky elektronických systémov,
 • ohlasovanie údajov z evidencie.
 • Odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – postupy a možnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov (rozsah podľa zastúpenia účastníkov):
 • postupy pri identifikácii výrobcu,
 • rozsah povinností pri kolektívnom plnení,
 • rozsah povinností pri individuálnom plnení – autorizácia – postupy,
 • postup pri uplatnení § 27 ods. 7,
 • povinnosti držiteľa odpadu z vyhradeného výrobku.
 • Stavebné odpady a povinnosti investora
 • Príklady prípravy žiadostí o vydanie oprávnenia na niektorú z činností nakladania s odpadmi 

2. deň: Environmentálne škody

Ing. Tatiana Horňanová

 • Legislatíva v oblasti environmentálnych škôd:
 • smernica, zákon,
 • objektívna a subjektívna zodpovednosť.
 • Povinnosti prevádzkovateľov v zmysle zákona č. 359/2007
 • Finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody (právo a prax)
 • Metodiky:
 • diferenciácia územia SR pri vzniku potenciálnej environmentálnej škody,
 • hodnotenie rizika pre posúdenie environmentálnej škody.
 • Informačný systém (informačné zdroje, IT nástroje, register)
 • Podnety, oznámenia, udalosti (vzory, formuláre, príklady)
 • Prípady a riešenia v SR – príklady z praxe

3. deň: ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Ing. Nadežda Jarabá

 • Čo sú to nebezpečné veci a aké riziko vzniká pri ich preprave
 • Predpisy SR týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečných vecí
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR:
 • členské štáty,
 • členenie dohody a obsah jednotlivých častí.
 • Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
 • Označovanie kusov a obalových súborov, kódy obalov
 • Označovanie dopravných jednotiek
 • Doklady pri preprave nebezpečných vecí – obsah, jazyky
 • Požiadavky na nakládku, vykládku a manipuláciu s nebezpečnými vecami
 • Požiadavky na dopravcu a osádku vozidla
 • Požiadavky na vozidlá

4.deň: Nakladanie s chemickými látkami REACH

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

 • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti a všeobecné zásady a povinnosti zamestnávateľa pri práci s chemickými faktormi
 • Európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH)
 • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 • Správna prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami

 

Komu je určený

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Harmonogram

Školenia:

 1. deň:  (29.10.2020) – Zákon o odpadoch pre pokročilých: 9.00 – 15.00 h
 2. deň:  (9.11.2020) – Environmentálne škody: 9.00 – 13.00 h
 3. deň:  (23.11.2020) – ADR – cestná preprava nebezpečných vecí 9.00 – 15.00 h
 4. deň:  (24.11.2020) – Nakladanie s chemickými látkami REACH: 9.00 – 15.00 h

Záverečný test:

Termín preskúšania bude stanovený po dohode skupiny s lektormi.

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 8 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

epa Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Nadežda Jarabá

Od roku 1978 pracovala v Ústave cestného hospodárstva a dopravy (ÚCHD) v Bratislave, kde sa podieľala na riešení úloh v cestnej doprave. Od roku 1991 v ÚCHD a neskôr v Ústave cestnej dopravy (ÚCD) pracovala na zavádzaní Dohody ADR formou školení, konzultácií, zabezpečovaní vydaní ADR v slovenskom jazyku a i. do praxe v Slovenskej republike. Po…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Tatiana Horňanová

Je špecialistka na environmentálne škody. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej agentúre životného prostredia v sekcii environmentalistiky a riadenia projektov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách. Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov vo…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.