Seminár:
ENVIRO špecialista II.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Kurz je venovaný Zákonu o odpadoch, environmentálnym škodám, téme ADR a povinnostiam pri nakladaní s chemickými látkami. Zistíte, aké sú vaše práva a povinnosti. Garantujeme individuálny prístup skúsených lektorov a priestor na diskusiu. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 29.10.2020 - 24.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Témy kurzu:

Zákon o odpadoch pre pokročilých

Environmentálne škody

ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Nakladanie s chemickými látkami REACH

1. deň: Zákon o odpadoch pre pokročilých – nadstavba

Ing. Peter Gallovič

 • Povinnosti držiteľa odpadov a ich uplatňovanie v praxi:
 • zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov,
 • zásady triedenia a oddeleného zhromažďovania odpadov,
 • postup pri zhromažďovaní odpadov bez predchádzajúceho triedenia,
 • ILNO – vystavenie a použitie,
 • dokumentácia potrebná na identifikáciu oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi,
 • evidencia odpadov a ukážky elektronických systémov,
 • ohlasovanie údajov z evidencie.
 • Odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – postupy a možnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov (rozsah podľa zastúpenia účastníkov):
 • postupy pri identifikácii výrobcu,
 • rozsah povinností pri kolektívnom plnení,
 • rozsah povinností pri individuálnom plnení – autorizácia – postupy,
 • postup pri uplatnení § 27 ods. 7,
 • povinnosti držiteľa odpadu z vyhradeného výrobku.
 • Stavebné odpady a povinnosti investora
 • Príklady prípravy žiadostí o vydanie oprávnenia na niektorú z činností nakladania s odpadmi 

2. deň: Environmentálne škody

Ing. Tatiana Horňanová

 • Legislatíva v oblasti environmentálnych škôd:
 • smernica, zákon,
 • objektívna a subjektívna zodpovednosť.
 • Povinnosti prevádzkovateľov v zmysle zákona č. 359/2007
 • Finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody (právo a prax)
 • Metodiky:
 • diferenciácia územia SR pri vzniku potenciálnej environmentálnej škody,
 • hodnotenie rizika pre posúdenie environmentálnej škody.
 • Informačný systém (informačné zdroje, IT nástroje, register)
 • Podnety, oznámenia, udalosti (vzory, formuláre, príklady)
 • Prípady a riešenia v SR – príklady z praxe

3. deň: ADR – cestná preprava nebezpečných vecí

Ing. Nadežda Jarabá

 • Čo sú to nebezpečné veci a aké riziko vzniká pri ich preprave
 • Predpisy SR týkajúce sa cestnej prepravy nebezpečných vecí
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR:
 • členské štáty,
 • členenie dohody a obsah jednotlivých častí.
 • Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí
 • Označovanie kusov a obalových súborov, kódy obalov
 • Označovanie dopravných jednotiek
 • Doklady pri preprave nebezpečných vecí – obsah, jazyky
 • Požiadavky na nakládku, vykládku a manipuláciu s nebezpečnými vecami
 • Požiadavky na dopravcu a osádku vozidla
 • Požiadavky na vozidlá

4.deň: Nakladanie s chemickými látkami REACH

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

 • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti a všeobecné zásady a povinnosti zamestnávateľa pri práci s chemickými faktormi
 • Európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH)
 • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 • Správna prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Kvalitné ENVIRO vzdelávanie ukončené preskúšaním a certifikátom. Tematicky je kurz rozdelený do 4 častí. Venuje sa oblasti odpadového hospodárstva s dôrazom na praktické ukážky, postupy a príklady prípravy žiadostí. Účastníci sa tiež oboznámia s aktuálnou legislatívou a povinnosťami v oblasti ADR, chemickej bezpečnostienvironmentálnych škôd.

 

Počas kurzu získate kompletný prehľad o vašich povinnostiach, zároveň máte možnosť diskutovať o konkrétnych prípadoch, s ktorými sa stretávate vo vašej praxi.

 

Na kurze získate odpovede aj na tieto otázky:

 • Poznáte povinnosti držiteľov odpadov a ich uplatňovanie v praxi?
 • Viete, aké je finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody?
 • Viete sa orientovať v problematike ADR?
 • Viete definovať nebezpečné veci a riziko, ktoré vzniká pri ich preprave?
 • Poznáte doklady, ktoré potrebujete mať pri preprave nebezpečných vecí?
 • Ste informovaný o zásadách a povinnostiach zamestnávateľa pri práci s chemickými faktormi?

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách. Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov, oprávnená osoba pre IPKZ, spôsobilá osoba pre EIA. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy.

Ing. Nadežda Jarabá

Od roku 1978 pracovala v Ústave cestného hospodárstva a dopravy (ÚCHD) v Bratislave, kde sa podieľala na riešení úloh v cestnej doprave. Od roku 1991 v ÚCHD a neskôr v Ústave cestnej dopravy (ÚCD) pracovala na zavádzaní Dohody ADR formou školení, konzultácií, zabezpečovaní vydaní ADR v slovenskom jazyku a i. do praxe v Slovenskej republike. Po zrušení ÚCD sa stala jednou z konateľov spoločnosti, ktorej činnosť nadväzuje na uvedenú problematiku prepravy nebezpečných vecí.

Ing. Tatiana Horňanová

Je špecialistka na environmentálne škody. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej agentúre životného prostredia v sekcii environmentalistiky a riadenia projektov.

Časový harmonogram

Školenia:

 1. deň:  (29.10.2020) – Zákon o odpadoch pre pokročilých: 9.00 – 15.00 h
 2. deň:  (9.11.2020) – Environmentálne škody: 9.00 – 13.00 h
 3. deň:  (23.11.2020) – ADR – cestná preprava nebezpečných vecí 9.00 – 15.00 h
 4. deň:  (24.11.2020) – Nakladanie s chemickými látkami REACH: 9.00 – 15.00 h

Záverečný test:

Termín preskúšania bude stanovený po dohode skupiny s lektormi.

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška

Termíny a prihlásenie - ENVIRO špecialista II.

 • 29.10.2020 - 24.11.2020
 • Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.10.2020 - 24.11.2020
 • Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme