Seminár

Dĺžkové a geometrické tolerancie podľa ISO noriem – GD&T

Ing. Karel Petr Ph.D.

Na seminári sa budeme venovať tolerancii lineárnych a uhlových rozmerov, tolerancii geometrických vlastností (tvar, orientácia umiestnenia, hádzanie a používané symboly) prvkov na výkrese, spôsobu zadávania na výkres a vysvetleniu presnosti s ohľadom na požadovanú funkciu v prevádzke výrobku (kótovanie z hľadiska funkcie, výroby a kontroly).

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dĺžkové a geometrické tolerancie podľa ISO noriem – GD&T

  • Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Základné princípy (ČSN ISO 8015:2008). Vysvetlenie pojmu GD&T
  • Princíp tolerovania (ISO sústava), podmienky tolerovania rozmerov, všeobecné tolerancie – tolerovanie rozmerov (ISO 286). Modifikátory pri tolerovaní lineárnych a uhlových rozmerov (ISO 14405–1 až 3)
  • Geometrické tolerancie, tolerančné pole a tolerované prvky – predpisovanie odchýlok tvaru a polohy (ISO 1101, posledné vydanie z roku 2017). Úvod do geometrických tolerancií
  • Základne a sústavy základní (ISO 5459). Odoberanie stupňov voľnosti, základne, systém základne, spoločná základňa, poradie základní, pravidlo 3-2-1 a cielené základne (pohyblivé, nepohyblivé)
  • Tolerancia umiestnenia (ISO 1101) – tolerancia polohy, súososti (sústrednosti) a súmernosti
  • Tolerancia orientácie (ISO 1101) – tolerancia rovnobežnosti, kolmosti a sklonu
  • Tolerancia hádzania (ISO 1101) – tolerancia hádzania a celkového hádzania aplikovaná v radiálnom alebo axiálnom smere
  • Tolerancia tvaru (ISO 1101) – tolerancia priamosti, rovinnosti, kruhovitosti, valcovitosti, profilu čiary a plochy
  • Rozmerové a geometrické požiadavky – Podmienka maxima a minima materiálu (ISO 2692). Ďalšie symboly používané pri geometrických toleranciách

Komu je určený

Seminár je určený pre pracovníkov v strojárstve, ktorí sa zaoberajú tvorbou výkresovej dokumentácie (konštruktéri, pracovníci vývoja, inžinieri, manažéri kvality) a jej použitím vo výrobe (vedúci výroby). Určité znalosti o nevyhnutnosti a metódach predpisovania presnosti na výkresoch by mali mať aj manažéri, ktorí prichádzajú do styku s technickými dokumentmi, napríklad pri dohadovaní zákaziek.

Harmonogram školenia: Dĺžkové a geometrické tolerancie podľa ISO noriem – GD&T

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Dĺžkové a geometrické tolerancie podľa ISO noriem – GD&T

Ing. Karel Petr Ph.D.

Absolvent Fakulty strojníckej ČVUT v Prahe, kde pôsobí ako odborný asistent v oblasti tvorby výkresovej dokumentácie podľa ISO GPS a ďalej v odbore konštrukcie, pevnostných výpočtov metódou konečných prvkov (MKP) a realizuje školenia v oblasti výkresovej dokumentácie (ISO GPS). Člen Technickej normalizačnej komisie pre rozmerové a geometrické…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.