Seminár:
Aktuálne zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-15.00

Téma

Získajte komplexný prehľad zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po poslednej novele a z vybraných okruhov otázok, ktoré priniesli nedostatky v odmeňovaní zamestnancov vyplývajúcich z uplatňovania zákona  v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 14.12.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Na školení získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom jej správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy.

Predmet, rozsah a dôvody zmien odmeňovania zamestnancov

 • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje
 • finančné podhodnotenie, roztrieštenosť a obmedzenia 

 Najvýznamnejšie zmeny s dopadom na aplikačnú prax

 • zmeny účinné od 1. januára 2019
 • zmeny účinné od 1. septembra 2019 

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie a prax
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu a
 • zákonné príplatky
 • príplatok za profesijný rozvoj
 • nárokové zložky platu
 • nenárokové zložky platu
 • povinnosti zamestnávateľa

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a pracovných tried

 • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
 • zaraďovanie vedúceho zamestnanca
 • katalóg pracovných činností
 • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • započítavanie odbornej praxe a započítanej praxe

Najčastejšie problémy pri aplikácii zákona

Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o odmeňovaní zamestnancov najmä s dôrazom na posledné zmeny, s prezentovaním konkrétnych príkladov z praxe so zameraním na problematické okruhy otázok a navrhovanými zmenami.

S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z praxe pri riešení otázok z uplatňovania zákona.

Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich správneho riešenia.

Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní odmeňovania v rámci problematiky riadenia ľudských zdrojov.

Seminár je vedený formou workshopu s diskusiou a príkladmi z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom  ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe.

Seminár je určený pre subjekty

 • štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie)
 • samosprávy
 • obce, VÚC, štátne fondy

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusiaOd januára 2014 je Centrum vzdelávania členom AIVD.

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Aktuálne zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov v roku 2020

 • ONLINE
 • 14.12.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.2.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.2.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 24.9.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.