Seminár:
Ako získať stavebnú zákazku v zahraničí

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Objasnite si problematiku všetkých činností a záväzkov uchádzača v ponukovom konaní v súvislosti so špecifikami výberových konaní zahraničnej stavebnej praxe.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Cieľ a špecifiká tendrových konaní.
 • Druhy a vyhlasovanie tendrov.
 • Predkvalifikácia a registrácia firiem.
 • Tendrové podmienky a ich rozbor.
 • Všeobecné podmienky tendrových konaní a ich obsah.
 • Predmet tendru.
 • Definície a výklad pojmov.
 • Zahájenie a ukončenie prác.
 • Termíny skúšok a zariadení.
 • Špecifické podmienky a požiadavky.
 • Cena, platobné podmienky.
 • Dodatky (viacpráce).
 • Zvláštne podmienky tendru a ich obsah.
 • Zábezpeka na realizáciu prác.
 • Penále.
 • Text predloženej zmluvy.
 • Kvalifikačné požiadavky, požiadavky na subdodávateľa, stroje a zariadenia.
 • Vyplňovanie tendrových podkladov.
 • Zloženie pracovných skupín pre vyplňovanie tendru.
 • Rozbor cien tendru, výpočet priamych nákladov, náklady na materiál, dopravné a mzdové náklady, náklady strojov a zariadení.
 • Výpočet nepriamych nákladov.
 • Riziko a rezervy v tendrovom konaní.
 • Formálne náležitosti tendrov.
 • Vyhodnotenie tendrového konania.
 • Opakovanie tendru (re-tendering).
 • Rokovania s uchádzačmi a s určenými subdodávateľmi.
 • Zmeny a dodatky v tendrových podkladoch.
 • Vyhrali sme tender, čo teraz?
 • Chyby pri vyplňovaní tendrov.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Výberové konania v stavebnej praxi. Objasnite si problematiku všetkých činností a záväzkov uchádzača v ponukovom konaní v súvislosti so špecifikami výberových konaní zahraničnej stavebnej praxe.

Úspech dodávateľa, ktorý chce s ohľadom na nízky podiel zákaziek verejného aj súkromného sektoru a ich výrazný prepad pracovať pre zahraničného investora, začína schopnosťou získať a neskôr na základe zmluvy realizovať zákazku v podmienkach a v súlade s medzinárodnou praxou a iným právnym prostredím, ktoré sa zásadne odlišujú od nášho. 

Výberové konania zahraničných investorov, spolu s predkladanými zmluvami, sa tak zásadne líšia od našej zavedenej a užívanej praxe zmlúv podľa Obchodného zákonníku a Zákona o verejných zákazkách. 

Investori očakávajú od našich dodávateľov rovnako pracovné postupy, metodiku, návyky a spôsoby riadenia stavieb, aké uplatňujú vo svojej praxi, nielen v príprave projektov a výberovom konaní, ale rovnako i neskôr počas realizácie prác. Predkladané podklady sa zásadne líšia od našej obchodnej a stavebnej praxe a pre získanie zákaziek sú tak dodávatelia nútení pristúpiť na úplne iné podmienky, s ktorými nemajú dostatok skúseností. 

V zahraničnej praxi nejde iba o formálnu stránku prípravy výberového konania, ale rovnako aj o rozsah a charakter rozdielnych dodávok, technických špecifikácií a predovšetkým predkladaných typov zmlúv. Aj keď sú podklady zahraničných investorov pre výberové konania v mnohých častiach podobné podmienkam verejného obstarávania, predstavujú pre našich dodávateľom zásadne inú prax. 

Seminár obsahuje preto veľa príkladov z praxe výberových konaní zahraničných investorov, ktoré sú uvedené v origináli so slovenským prekladom. Jeho obsahom je rovnako úvod do rizikového managementu (risk control) v súvislosti s výberovými konaniami, ako aj popis postupov pre kontrolu predkladanej ponuky, požiadavky na bankové zábezpeky, ako aj formálne stránky a zákonitosti výberového konania zahraničnej praxe. Odporúčania tak môžu využiť pre svoju prax - po ďalších úpravách - rovnako aj zadávatelia výberových konaní u nás. 

Seminár neporovnáva a nevenuje sa rozborom podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.Z. a preto ani nepoužíva jeho terminológiu. Porovnávanie tých dvoch zásadne rozdielnych praxí preto nie je jeho obsahom a bolo by z pohľadu praxe zavádzajúce a bezúčelné. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Investor, pracovník prípravy oddelenia ponúk, stavbyvedúci a technik, dodávatelia stavieb, ktorí vykonávajú práce na základe podmienok FIDIC (medzinárodnej praxe), VOB alebo inej medzinárodnej praxe a chcú podnikať v zahraničí, predovšetkým z dôvodu zníženia vlastného rizika.

Lektor

Dr. Ing. Milan Oleríny

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu.

V minulosti pracoval ako konzultant na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii.

Momentálne pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje tiež ako expert na príprave investičných projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC. Venuje sa publikačnej činnosti i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky a semináre na tému FIDIC. Počas svojej odbornej praxe preškolil viac ako 1300 osôb.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako získať stavebnú zákazku v zahraničí

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Enviro

PDF na stiahnutie:  EnviroInfo