Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B

vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 
Železničiarska 13
P. O. Box 323
814 99 Bratislava

IČO: 35730129
Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B


Bankové spojenie:
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 1003625000/1111
IBAN: SK3611110000001003625000
SWIFT: UNCRSKBX


E-mail: info@dashofer.sk
Telefón: 02/33 00 55 55
Fax: 02/33 00 55 50

  

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. Vydavateľstvo – spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. Zákazník – fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. Fyzická osoba – osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. Podnikateľ – podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy, ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. Produkt – akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či online podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, online knižnica, online príručka, online časopis, online kurz, časopis, brožúra, online seminár, online video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. Stav techniky – za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to, či sa jej poskytuje priemyselnoprávna ochrana;
 7. Strany – vydavateľstvo a zákazník;
 8. Ponuka produktu – ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. Objednávka – prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. Uskutočnenie objednávky – odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom online formulára;
 11. Uzavretie kúpnej zmluvy – kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. Účet – bankový účet vydavateľstva (č. ú.: 1003625000/1111, IBAN: SK3611110000001003625000, SWIFT: UNCRSKBX);
 13. Zaplatenie kúpnej ceny produktu – zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. Nákup na splátky – nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom;
 15. Poštová preprava – poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.
 16. Čerpanie údajov - akákoľvek automatizovaná analytická technika zameraná na analýzu údajov v digitálnej forme s cieľom získať vzory, trendy, korelácie a podobné výsledky.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických offline systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka, ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom online formulára na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Autorské práva a súvisiace práva
  Všetky analógové alebo digitálne, platené a bezplatné ponuky vydavateľstva, napr. informácie, texty a obrázky, webové stránky, služby, softvérové ​​kódy, AI a VR riešenia (umelá inteligencia / virtuálna realita / metaverzie) sú chránené autorským právom.

  Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., si týmto v zmysle § 51c ods.1 Autorského zákona výslovne vyhradzuje právo na vyhotovenie rozmnoženiny diela  pri čerpaní údajov. Vyhotovenie rozmnoženiny na čerpanie údajov je možné len a výhradne  s výslovným súhlasom spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.  Vyhotovenie rozmnoženiny na čerpanie údajov prichádza do úvahy najmä, nie však výhradne pri použití autorských diel vydavateľstva na tvorbu komerčných a iných textov umelej inteligencie,  získavanie údajov za účelom tvorby odborných textov, stanovísk, návrhov a žalôb, dvojstranných a jednostranných písomných návrhov.  Vydavateľstvo zahrnie toto upozornenie taktiež v strojovo čitateľnej forme do svojho digitalizovaného obsahu, čo však nie je podmienkou platnosti tejto výhrady.

  Pre zákazníkov ako aj pre tretie strany je zakázané používať prostriedky, ktoré slúžia na umožnenie prípravných akcií na školenie LLM (veľký jazykový modul) alebo porovnateľných riešení AI (umelej inteligencie), ktoré sa týkajú všetkých ponúk vydavateľstva, vrátane legálne dostupných diel.

  Najmä je zakázané použiť webové prehľadávače, ktoré automaticky získavajú obsah z databáz alebo webových stránok alebo technológie, ktoré čítajú obsah z prezenčných seminárov, online seminárov alebo video seminárov spolu s dokumentami a umožňujú školenie LLM spracovaním tohto obsahu.

  Rozmnoženiny diel pri čerpaní údajov na účel výskumu v súlade s ust. § 51b Autorského zákona  nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa dielo ani jeho časti uložiť a umiestniť na sieť. Ustanovenie podľa predošlej vety sleduje účel zaistenia bezpečnosti a integrity sietí a databáz, v ktorých sa nachádzajú diela Vydavateľstva.

 

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny. Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva, a to na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť prípadne zrušiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úroky z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade, ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou alebo kuriérom, predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 4 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade, ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu-mesačníka je účtované sumou 36 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu-štvrťročníka je účtované sumou 15 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade online produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video- a online produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo pri vybraných produktoch využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky týkajúce sa systému zasielania produktov, ich platenia a podobne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 h prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom posielané vo forme elektronickej správy (e-mailom) adresované na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka – fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2, má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako online forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 eur. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je video knižnica, online knižnica, online príručka, online zákon alebo online časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeka. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník – podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka, sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

Vydavateľstvo vyhlasuje, že:

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v online produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 1. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér, sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 2. Na produkt, akým je časopis, sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra – daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.
 3. V prípade produktu, akým je PDF súbor, bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 4. V prípade produktu, akým je online kurz, platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri online kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude online kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 5. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 6. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované, je spoplatnený sadzbou 0,60 eur/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru.

 

 VII.

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

 

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Ide o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom na ich plnenie zo strany vydavateľstva (napríklad doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napríklad priamy marketing).
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov na automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý.
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI. ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o online produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t. j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu v hodnote darčeka podľa bodu 5. Ak je suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné, a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 1. a)    hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 2. b)    úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

 

XII.

Storno podmienky pre konferencie

Prihláška na konferenciu je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovné dni pred konaním konferencie. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

 • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň konferencie alebo po konferencii, po seminári, prípadne ak sa nezúčastní konferencie bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
 • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred konferenciou.
 • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovné dni pred konferenciou.

Poskytnuté údaje môžu byť použité na marketingový výskum a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Svoje údaje si zákazník môže nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.

 

XIII.

Storno podmienky pre semináre

Prihláška na seminár je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovné dni pred konaním seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

 • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára alebo po seminári, prípadne ak sa nezúčastní seminára bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
 • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom.
 • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovné dni pred seminárom.

Poskytnuté údaje môžu byť použité na marketingový výskum a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Svoje údaje si zákazník môže nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.

 

XIV.

Storno podmienky pre certifikované semináre

Prihláška na certifikovaný seminár je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 10 pracovných dní pred konaním certifikovaného seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

 • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň certifikovaného seminára alebo po certifikovanom seminári, prípadne ak sa nezúčastní certifikovaného seminára bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
 • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 4 pracovné dni pred certifikovaným seminárom.
 • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 5 až 9 pracovných dní pred certifikovaným seminárom.

Poskytnuté údaje môžu byť použité na marketingový výskum a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Svoje údaje si zákazník môže nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.

 

XV.

Storno podmienky pre INHOUSE semináre

Prihláška na INHOUSE seminár je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 14 pracovných dní pred konaním INHOUSE seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

 • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 7 pracovných dní pred INHOUSE seminárom. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
 • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 14 pracovných dní pred uskutočnením INHOUSE seminárom.

Poskytnuté údaje môžu byť použité na marketingový výskum a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Svoje údaje si zákazník môže nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.

 

XVI.

Ako sa prihlásiť na konferenciu, seminár, certifikovaný seminár – Platobné a dodacie podmienky

 1. Prihláška na konferenciu, seminár, certifikovaný seminár bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená e-mailom. Na konferenciu, seminár, certifikovaný seminár bude zákazník zaradený v poradí, v ktorom bude jeho prihláška doručená. Konferencia, seminár, certifikovaný seminár sa uskutoční iba v prípade, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov.
 1. Uzávierka prihlášok je 4 kalendárne dni pred termínom konania konferencie, seminára, certifikovaného seminára. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s manažérom centra vzdelávania.
 2. 4 dni pred konaním konferencie, seminára, certifikovaného seminára bude zákazníkovi zaslaná vstupenka s presným obsahom a bližšími informáciami o mieste a termíne konania konferencie, seminára, certifikovaného seminára spolu so zálohovou faktúrou.
 3. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený osobne v deň konania konferencie, seminára, certifikovaného seminára.
 4. Účastník konferencie, seminára, certifikovaného seminára je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na zálohovej faktúre tak, aby sa mohol preukázať pri vstupe na konferenciu, seminár, certifikovaný seminár potvrdením o úhrade poplatku pracovníkovi Verlag Dashöfer.
 5. Vstup účastníka na konferenciu, seminár, certifikovaný seminár je teda podmienený zrealizovaním platby.
 6. Poplatok je možné po konzultácii s manažérom Verlag Dashöfer uhradiť aj v hotovosti na mieste konania konferencie, seminára, certifikovaného seminára.
 7. Cena fyzickej (prezenčnej) konferencie, seminára, certifikovaného seminára zahŕňa občerstvenie, obed, materiály, písacie potreby.
 8. Verlag Dashöfer si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu prednášajúceho, termínu, miesta konania, formy na online alebo zrušenia konferencie, seminára, certifikovaného seminára. O všetkých zmenách bude vydavateľstvo zákazníka informovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 9. Súčasťou konferencií, seminárov, certifikovaných seminárov a inhouse seminárov v online aj fyzickej forme je bezplatný informačný servis o témach a produktoch Verlag Dashöfer.

Účastník konferencie, seminára, certifikovaného seminára berie na vedomie, že je na konferencii, seminári, certifikovanom seminári zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

Reklamačný protokol

Doklad o vybavení reklamácie

Reklamačný poriadok