Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisoch

Input: