Seminár

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Ing. Vladimír Uhlík

Príďte sa oboznámiť so zmenami, ktoré nastávajú novelou zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Novelizujú sa najmä dva zákony – zákon č. 330/1991 a zákon č. 66/2009 Z. z.

 

Návrh zákona:

 • Rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine.
 • Odstraňuje nesúlad zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 66/2009 Z. z.) a súčasnej podoby zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 330/1991 Zb.), ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a pod.
 • ·         Predkladá riešenie spôsobom vyňatia konania o pozemkových úpravách zo zákona č. 66/2009 Z. z. a začlenenie tohto špecifického konania do samostatného ustanovenia zákona č. 330/1991 Zb., pričom sa nastavujú jednoznačné procesné a technické podmienky konania o pozemkových úpravách, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok a spôsobu začatia konania, určenia spôsobu vyrovnania, posudzovania podmienok primeranosti vyrovnania a pod.
 • ·         Zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav, tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
 • Ustanovuje obsahové náležitostí zloženia jednotlivých dokumentácií a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude na konkrétne prípady vyžadovať úplná dokumentácia.
 • Rieši problémy doručovania počas pozemkových úprav v podobe ustanovenia opatrovníka v prípadoch, kedy vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
 • Zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k definovaniu možných spôsobov riešenia vlastníctva pozemku, na ktorom sa trvalý porast nachádza v pozemkových úpravách.
 • Vlastníci pozemkov môžu prijať v zásadách umiestnenia nových pozemkov pri jednoduchých pozemkových úpravách na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Ide hlavne o tzv. „príspevok na účelové komunikácie“.
 • Upravuje ustanovenia týkajúce sa združenia účastníkov pozemkových úprav, pričom reagujú na zmeny v zákone č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
 • Návrh zákona zároveň vychádza z dvoch nelegislatívnych materiálov:
  • §  „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 350 z 22. augusta 2018.
  • §  „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 21. augusta 2019.

Okrem toho sa novelizujú ďalšie 4 zákony.

Zákon č. 229/1991 Zb.

Zákon č. 503/2003 Z. z.

 • Návrh zákona novelizuje uvedené dva zákony vzhľadom na organizačné zmeny Slovenského pozemkového fondu, ďalej pri riešení reštitučných nárokov náhrad z depozitu a neexistenciu právnej úpravy na povinnosť osvedčenia podpisu na plnomocenstve.

Zákon č. 180/1995 Z. z.

 • V tomto zákone sa upravujú opatrenia proti drobeniu pozemkov, ktoré vzniknú aj po vykonaní pozemkových úprav.
 • Cieľom návrhu je sprísniť opatrenia proti drobeniu vlastníctva pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom a zamedziť zvyšovaniu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. 

Zákon č. 595/2003 Z. z.

 • Zavádza sa oslobodenie pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov podľa zákona č. 330/1991 Zb., podľa ktorého je príjem z predaja oslobodený od dane, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia pozemkov v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb., pričom do zákonom ustanovenej päťročnej lehoty sa započítava aj doba pôvodne vlastnených pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu, t. j. ktoré boli nahrádzané novým sceleným pozemkom v rámci úprav uvedených v zákone 330/1991 Zb.

Zároveň sa prijíma:

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky upravujúca podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške určených štátnych zamestnancov ministerstva, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav.

 • Táto vyhláška zásadným spôsobom stanovuje kvalifikáciu pracovníkov štátnej správy na úseku pozemkových úprav – vedúcich projektov tak, aby spĺňali predpoklady na kvalitnú kontrolu a riadenie projektov pozemkových úprav z pohľadu štátnej správy.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Vladimír Uhlík

Ing. Vladimír Uhlík je predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy, člen komisie na výber katastrálnych území, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.1.2023

ONLINE

Ing. Vladimír Uhlík

24.1.2023

Bratislava

Ing. Vladimír Uhlík

22.3.2023

ONLINE

Ing. Vladimír Uhlík

22.3.2023

Bratislava

Ing. Vladimír Uhlík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.