Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. Vrátanie zmien od 1.1.2019 a pripravovanej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

termín

Najbližší termín: 21.5.2019

Program konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:20   Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

 • Rozšírenie povinností zamestnávateľa/informujúcej organizácie.
 • Zjednodušenie podmienok zamestnávania osôb z tretích krajín vo vybraných profesiách.
 • Zavedenie ďalšej podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 • Zmeny v kategórii cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenia na zamestnanie.

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

10:20 - 10:30 Prestávka s občerstvením

10:30 - 11:30   Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

11:30 - 12:30   Mgr. Diana Maťugová, MA, Imigračný špecialista

Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty: 

 • popis jednotlivých krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie,
 • ako získať potrebné informácie,
 • popis vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich získavania,
 • najčastejšie problémy,
 • vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú,
 • imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

12:30 - 13:30 Obed

13:30 – 13:35  Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

13:35 - 14:30   JUDr. Lucia Sabová Danková, Špecialista na vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

14:30 - 14:40 Prestávka s občerstvením

14:40 - 15:40   JUDr. Alena Huťanová

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov a miezd

Zamestnávanie cudzincov - právny pohľad a úvod do problematiky: 

 • cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy vstupuje tzv. "cudzí prvok" do pracovnoprávnych vzťahov + príklady cudzieho prvku,
 • voľba práva v pracovnej zmluve - prečo je potrebná.

Vymedzenie problematiky medzinárodného zamestnávania: 

 • najčastejšie používané zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vysielanie a medzinárodný prenájom pracovnej sily,
 • čo musí pri nich zamestnávateľ zohľadniť (medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení ....).

Pojem sociálneho zabezpečenia - sociálne aspekty medzinárodného zamestnávania: 

 • koordinačné nariadenia EÚ a medzinárodná koordinácia sociálneho zabezpečenia,
 • bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení, princípy určenia nárokov na dávky,
 • zmluvné a nezmluvné štáty pre účely sociálneho zabezpečenia,
 • SZ pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily (držitelia PD A1) a iné....

15:40 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Na konferencii sa budeme venovať novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1.1.2019. Rovnako sa veľmi prakticky pozrieme na to, ako krok za krokom zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. A dozviete sa aj o  Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom.

Lektori

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mgr. Diana Maťugová,MA

Mgr. Diana Maťugová,MA

Pôsobí ako imigračný špecialista v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Má skúsenosti s poradenstvom a praktickou asistenciou cudzincom z EÚ a tretích krajín pri podávaní žiadosti o udelenie trvalého a prechodného pobytu, vrátane splnenia potrebných náležitostí voči Cudzineckej polícii, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či Národného inšpektorátu práce. 

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00– 10:20 | Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018, Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

10:20 – 10:30 | Prestávka s občerstvením

10:30 – 11:30 | Proces príjímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územieSR za účelom zamestnania

11:30 – 12:30 | Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

12:30 – 13:30 | Obed

13:30 – 13:35 | Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

13:35 – 14:30 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

14:30 – 14:40 | Prestávka s občerstvením

14:40 – 15:40 | Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

15:40 - | Tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 21.5.2019
 • Ing. Peter Varga, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Dominik Oslanec, Mgr. Diana Maťugová,MA
 • 169,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

        

            

    

       

Mediálny partnerIné produkty k danej téme

Odborný portál:  Účtovníctvo, dane, mzdy

Odborné publikácie:  Nový Zákonník práce v praxi