Seminár

Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Lektori v rámci seminára poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Záložné právo

 • zriadenie a vznik záložného práva;
 • záložné právo k budúcej pohľadávke;
 • záložné právo k nehnuteľnosti, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti;
 • výkon záložného práva k nehnuteľnosti;
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností;
 • záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
 • exekučné záložné právo a jeho zápis do katastra nehnuteľností;
 • daňové záložné právo k nehnuteľnosti;
 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku;
 • judikatúra k problematike záložného práva;

 

Vecné bremená

 • vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • zriadenie a vznik vecného bremena
 • zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
 • zánik vecných bremien a ich výmaz z katastra nehnuteľností
 • problematika splynutia práva a povinnosti v súvislosti s vecnými bremenami
 • oprava nesprávneho zápisu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností
 • judikatúra k problematike vecných bremien

Komu je určený

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Harmonogram školenia: Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Je pracovníkom legislatívno – právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.