Seminár:
Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Lektori v rámci seminára poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Záložné právo

 • zriadenie a vznik záložného práva;
 • záložné právo k budúcej pohľadávke;
 • záložné právo k nehnuteľnosti, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti;
 • výkon záložného práva k nehnuteľnosti;
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností;
 • záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
 • exekučné záložné právo a jeho zápis do katastra nehnuteľností;
 • daňové záložné právo k nehnuteľnosti;
 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku;
 • judikatúra k problematike záložného práva;

 

Vecné bremená

 • vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • zriadenie a vznik vecného bremena
 • zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
 • zánik vecných bremien a ich výmaz z katastra nehnuteľností
 • problematika splynutia práva a povinnosti v súvislosti s vecnými bremenami
 • oprava nesprávneho zápisu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností
 • judikatúra k problematike vecných bremien

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektori v rámci seminára Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Lektor

JUDr. Odeta Poldaufová

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Je pracovníkom legislatívno – právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.