Seminár:
Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Lektori v rámci seminára poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.5.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Záložné právo

 • zriadenie a vznik záložného práva;
 • záložné právo k budúcej pohľadávke;
 • záložné právo k nehnuteľnosti, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti;
 • výkon záložného práva k nehnuteľnosti;
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností;
 • záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
 • exekučné záložné právo a jeho zápis do katastra nehnuteľností;
 • daňové záložné právo k nehnuteľnosti;
 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku;
 • judikatúra k problematike záložného práva;

 

Vecné bremená

 • vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • zriadenie a vznik vecného bremena
 • zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
 • zánik vecných bremien a ich výmaz z katastra nehnuteľností
 • problematika splynutia práva a povinnosti v súvislosti s vecnými bremenami
 • oprava nesprávneho zápisu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností
 • judikatúra k problematike vecných bremien

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektori v rámci seminára Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Lektor

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Je pracovníkom legislatívno – právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Odeta Poldaufová

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

 • 21.5.2020
 • JUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Róbert Jakubáč PhD.
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Dotácie a verejné obstarávanie

Odborné publikácie:  Vedenie a riadenie s.r.o.