Seminár:
Zákon o štátnej službe a vybrané okruhy otázok a príkladov vyplývajúcich z aplikačnej praxe

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte komplexný prehľad zo zákona o štátnej službe a z vybraných okruhov otázok vyplývajúcich z uplatňovania zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 5.12.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Na školení získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona o štátnej službe s cieľom jej správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy. 

Vznik, zmena a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • podmienky prijatia do štátnej služby
 • plynutie skúšobnej doby
 • zmena druhu štátnej služby
 • zmena dôvodu zastupovania
 • realizácia organizačnej zmeny
 • ponuková povinnosť služobného úradu a vhodné štátnozamestnanecké miesto

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest

 • obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest bez výberových konaní
 • obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest na základe výberového konania
 • dočasné a trvalé preloženie štátneho zamestnanca

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • oznamovanie údajov do NEIS
 • prevádzková evidencia a dokumentácia

Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • výkon činnosti popri štátnej službe
 • povinnosti vedúceho štátneho zamestnanca

Odmeňovanie štátnych zamestnancov

 • tarifný plat, funkčný plat, osobný plat
 • príplatky k tarifnému platu (osobný príplatok, príplatok za výkon činnosti mentora)
 • odmena

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad zo zákona o štátnej službe s prezentovaním konkrétnych príkladov z praxe so zameraním na problematické okruhy otázok a navrhovanými zmenami.

S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z praxe pri riešení otázok z uplatňovania zákona.

Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich správneho riešenia.

Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní riadenia ľudských zdrojov v rámci štátnej správy.

Seminár je vedený formou workshopu s diskusiou a príkladmi z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim štátnym zamestnancom, ale aj kontrolórom a audítorom všetkým záujemcom o danú problematiku a chcú sa dozvedieť viac z aplikačnej praxe

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zákon o štátnej službe a vybrané okruhy otázok a príkladov vyplývajúcich z aplikačnej praxe

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.12.2019
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.2.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.6.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.10.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme