Seminár

Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve - pripravované zmeny od 1.7.2022

Ing. Peter Gallovič

Novela zákony o odpadoch týkajúca sa úpravy nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 14.2.2022, následne po zapracovaní pripomienok pôjde do schvaľovania v poradných orgánoch Vlády, na rokovaní Vlády a následne v parlamente. Účinnosť je navrhovaná 30.6.2022.

Obsahová náplň

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a pripravované zmeny 
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – povinnosti dovozcov balených stavebných výrobkov a komponentov
 • Odpady zo stavebnej činnosti – platné povinnosti stavebných firiem a stavebníkov ako aj pripravovaná zmena
 • Komunálny odpad – zmena v rozdelení zodpovednosti za nakladanie s ním (povinnosti firiem)
 • Administratívne nástroje – povolenia a registrácia na jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi
 • Informačný systém odpadového hospodárstva 
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – ustanovenia súvisiace so stavebnou činnosťou
 • Príprava novej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Komu je určený

Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

29.7.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

29.7.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

24.10.2022

ONLINE

Ing. Peter Gallovič

24.10.2022

Bratislava

Ing. Peter Gallovič

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.