Webinár:
WEBINÁR: Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-12:00

Téma

Lektor v rámci WEBINÁRA poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

Záložné právo

 • zriadenie a vznik záložného práva;
 • záložné právo k budúcej pohľadávke;
 • záložné právo k nehnuteľnosti, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti;
 • výkon záložného práva k nehnuteľnosti;
 • výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností;
 • záložné právo podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;
 • exekučné záložné právo a jeho zápis do katastra nehnuteľností;
 • daňové záložné právo k nehnuteľnosti;
 • záložné právo ako zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku;
 • judikatúra k problematike záložného práva;

 

Vecné bremená

 • vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • zriadenie a vznik vecného bremena
 • zápis vecných bremien do katastra nehnuteľností
 • zánik vecných bremien a ich výmaz z katastra nehnuteľností
 • problematika splynutia práva a povinnosti v súvislosti s vecnými bremenami
 • oprava nesprávneho zápisu vecného bremena v katastri nehnuteľností
 • zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľností
 • judikatúra k problematike vecných bremien

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektori v rámci WEBINÁRA poukážu na stanoviská a usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky k problematike záložných práv k nehnuteľnostiam a k problematike vecných bremien, či stanoviská prezentované v rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná inštitútu záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška