Seminár

Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Pripravili sme pre Vás seminár, ktorý reaguje na aktuálnu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k stavebným zákazkám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie zmenil pohľad na problematiku výkazu výmer vo verejnom obstarávaní. Už neplatí, že všetky činnosti v technickej správe musia byť ocenené vo výkaze výmer.

Predseda UVO uviedol, že Význam výkazu výmer by sa nemal nadhodnocovať. Ak chýbajú niektoré položky, môže sa výkaz výmer spoliehať na tzv. agregované položky, ktoré zahŕňajú viacero činností v rámci daného odvetvia stavebných prác.

Vedeli ste o tejto zmene pohľadu UVO? Viete aké sú ďalšie novinky v oblasti stavebných zákaziek?

  • Opis predmetu zákazky – nový pohľad na výkaz výmer, problematika ekvivalentov – čo už nie je ekvivalent, exotické požiadavky na obsah ponuky – požiadavka na popis opatrení zníženia hlučnosti, prašnosti, predbežné technické riešenie a pod.
  • Podmienky účasti  - sumárna vs. jedna referencia, hraničná hodnota referencie vo vzťahu k PHZ, rozsah dokladov vyžadovaných od stavbyvedúceho, hosťovanie zahraničných stavbyvedúcich, vzorky vs. katalógové listy.
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk – vyhodnocovanie iného kritéria ako cena pri super reverznej súťaži, nulové položky v ponuke, mimoriadne nízka ponúk.
  • Dodatkovanie – limity dodatkov, kedy sa do percenta zmeny počíta zámena materiálu a kedy nie, posudzovanie nepredvídateľnosti pri dodatkovaní.

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.