Seminár:
Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.11.2020 - 8.12.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Riadenie výrobných pracovníkov

 • Rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom
 • Tímové verzus individuálne
 • Synergický efekt a podmienky jeho vytvárania
 • Tímové roly a ich význam
 • Zásady efektívnej spolupráce
 • Riešenie problémov v tíme a rozhodovanie
 • Podpora kreativity, dôvery a otvorenosti
 • Tri oblasti vedenia tímu a ich vzájomná previazanosť
 • Efektívne vedenie porád (prezentácia informácií, úloh a výsledkov)
 • Pravidlá pri využívaní brainstormingu
 • Riadená diskusia
 • Ostatné podľa požiadaviek klientov 

Komunikácia a riešenie konfliktných situácií

 • Komunikácia ako nástroj vedenia ľudí
  • Mýty a omyly v komunikácii
  • Pravidlá a bariéry efektívnej komunikácie
  • Zdroje nedorozumení a komunikačné „brzdy“
  • Argumentácia, počúvanie, otázky
  • Zadávanie úloh a inštruovanie
 • Spätná väzba a kontrola
  • Zásady poskytovania spätnej väzby
  • Od „hodnotenia ľudí“ k „riešeniu problému“
 • Konflikty a ich zvládanie
  • Typy reakcií na konflikt, ich výhody a nevýhody
  • Zvládanie rôznych typov konfliktov s použitím asertívnych techník
  • Prevencia konfliktu
  • Vhodné a nevhodné štýly riešenia konfliktných situácií
  • Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
  • Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

 • Hodnotenie pracovníkov  
  •  Hodnotenie pracovníkov a riadenie výkonnosti
  •  Hodnotenie pracovníkov alebo ich správania
  •  Súčasnosť a trendy v hodnotení pracovníkov
  •  Metódy hodnotenia pracovníkov
  •  Výstupy a nadväznosti na hodnotenie pracovníkov (na odmeňovanie, rozvoj)
 • Tvorba systému hodnotenia
  • Predpoklady efektívneho systému hodnotenia
  • Objektívne a subjektívne kritériá
  • Kompetencie a kompetenčné modely
  • Kritériá hodnotenia
  • Hodnotiace stupnice a škály merania
  • Gaussova krivka v hodnotení
 • Príprava a priebeh hodnotiaceho rozhovoru
  •  Zdroje informácií k hodnoteniu pracovníkov
  •  Kľúčové udalosti
  •  Príprava hodnotených na hodnotenie
  •  Účinné vedenie hodnotiaceho rozhovoru
  • „Psychologická dohoda“
  • Význam očakávaní pracovníkov
  • Otázky spravodlivosti a pracovná motivácia
  • Konkrétne nástroje motivácie
  • Riešenie situácií z praxe

Motivácia a rozvoj

 • Omyly týkajúce sa motivácie
 • Ako motivácia funguje
 • Hierarchia potrieb
 • Motívy rôznych ľudí
 • Všeobecná a špecifická motivácia
 • Podmienky špecifickej motivácie
 • Modifikácia správania 
 • Ako motivovať iných
 • Rola vedúceho pracovníka
 • Formulovanie motivujúcich cieľov
 • Vytváranie priestoru na rokovanie
 • Rozpoznávanie motivačných problémov pracovníkov
 • Ovplyvňovanie a podporovanie rozvoja pracovníkov

 

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve.

Získajte vedomosti o tom, ako riadiť  a motivovať výrobných pracovníkov, aké sú trendy v hodnotení zamestnancov. Dozviete sa tiež, ako si udržať pracovníkov, správne komunikovať, zvládať konfliktné situácie, či viesť hodnotiace rozhovory.

Aplikujte získané vedomosti do každodennej praxe, zvýšte produktivitu práce a pracovný výkon, znížte fluktuáciu zamestnancov.

Kurz je zložený z interaktívnych prednášok, doplnený prípadovými štúdiami. Vzdelávací program je ukončený testom a vydaným certifikátom.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve je určený predákom vo výrobe, majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom vo výrobe a stavebníctve, vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky oddelenia.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových a emočne náročných situácií a problémov, riešenie konfliktov a vedenie vyjednávania, prezentačné zručnosti, stratégie a techniky na zvyšovanie životnej spokojnosti a  Work Life Balance, manažérske kompetencie, diplomatický protokol, spoločenská a biznis etiketa.

Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) s nemeckými, dánskymi a francúzskymi partnermi. V roku 2004 absolvovala tréning pre  AC a DC zamerané na hodnotenie a rozvoj pracovníkov v Belgicku a mnohé ďalšie. Je certifikovanou terapeutkou na metódu PSYCH-K, Liečebné kódy podľa Alexa Loyda a NLP.

Pracovala vo viacerých manažérskych pozíciách, bola výkonnou riaditeľkou personálnej spoločnosti APPEL Infowork a neskôr riaditeľkou personálnej spoločnosti ASMEA a ASMEA SQ s. r. o.

Referencie v oblasti individuálneho osobného rozvoja  a manažérskych kompetencií:

Volkswagen, a. s., Slovnaft a. s., SPP a. s., HB Reavis, Duslo Šaľa a. s., DS Systems s. r. o., Hyundai Motor Czech s. r. o., Natur Pack a. s., Allianz Slovenská poisťovňa a. s., Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitút pre verejnú správu, Sociálna poisťovňa a. s. a ďalšie. 

Časový harmonogram

Školenia:

1 deň: interaktívne školenie: Riadenie výrobných pracovníkov - 25.11.2020

2 deň:  interaktívne školenie:Komunikácia a riešenie konfliktných situácií -  26.11.2020 

3 deň:  interaktívne školenie:Vedenie hodnotiacich rozhovorov - 3.12.2020

4 deň:  interaktívne školenie:Motivácia a rozvoj 4.12.2020

Konzultácie a záverečný test:

5 deň: konzultácie a záverečný test. 8.12.2020

 Harmonogram školení

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška 

Termíny a prihlásenie - Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve

 • ONLINE
 • 25.11.2020 - 8.12.2020
 • PhDr. Tatiana Lesayová
 • 950,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme