Seminár:
US GAAP komplexný kurz I.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Trojdenné modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 12.11.2020 - 27.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

1. deň

Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

 • Koncepčný rámec:
  • prezentácia účtovnej závierky,
  • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
  • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
  • praktická časť vo forme príkladov,
  • výkaz peňažných tokov,
  • udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

2. deň

 • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
 • Zásoby.
 • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
 • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
 • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
 • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
 • Dlhodobé záväzky.
 • Realizačný princíp a  metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
 • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. deň

 • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
 • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
 • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
 • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
 • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Trojdňové modulové školenie  ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram

Harmonogram:

1 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 hod. (12.11.2020)

2 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 hod. (13.11.2020)

3 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod. (27.11.2020)

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

3 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test: 14.00 – 15.30 podľa potreby

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška 

Termíny a prihlásenie - US GAAP komplexný kurz I.

 • ONLINE
 • 12.11.2020 - 27.11.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.7.2021 - 21.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.7.2021 - 21.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.12.2021 - 8.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 6.12.2021 - 8.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme