Certifikovaný seminár

US GAAP komplexný kurz I.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Trojdenné modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

Obsahová náplň

1. deň

Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

 • Koncepčný rámec:
  • prezentácia účtovnej závierky,
  • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
  • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
  • praktická časť vo forme príkladov,
  • výkaz peňažných tokov,
  • udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

2. deň

 • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
 • Zásoby.
 • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
 • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
 • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
 • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
 • Dlhodobé záväzky.
 • Realizačný princíp a  metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
 • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. deň

 • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
 • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
 • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
 • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
 • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
 • Diskusia.

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

Harmonogram:

1 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (6.12.2021, 16.2.2022, 18.7.2022, 7.12.2022)

2 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (7.12.2021, 17.2.2022, 19.7.2022, 8.12.2022)

3 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 15.00 hod. (8.12.2021, 18.2.2022, 20.7.2022, 9.12.2022)

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

3 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test: 14.00 – 15.30 podľa potreby, v prípade ONLINE bude test poslaný do emailu

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 15:00  prednáška 

Čo získate

 • Základnú orientáciu v komplikovanej problematike US GAAP.
 • Prehľad v najpoužívanejších účtovných štandardoch.
 • Kurz je vedený v slovenskom jazyku.
 • Konkurenčnú výhodu na trhu práce.
 • Šancu na vyššiu pracovnú pozíciu.
 • Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.
 • Certifikát.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

Mapa

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

6.12. – 8.12.2021

ONLINE

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

6.12. – 8.12.2021

Bratislava

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

16.2. – 18.2.2022

ONLINE

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

16.2. – 18.2.2022

Bratislava

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

18.7. – 20.7.2022

ONLINE

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

18.7. – 20.7.2022

Bratislava

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

7.12. – 9.12.2022

ONLINE

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

7.12. – 9.12.2022

Bratislava

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.