" />

Seminár:
Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 640 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Trojdňové školenie je určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre vás kokteil najžiadanejších tém. Máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. deň

Pracovný čas

 • Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania
 • Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas
 • Práca na smeny a v nepretržitých prevádzkach
 • Práca nadčas, banka nadčasov

Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi

Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv

 • Podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti
 • Skúšobná doba, doba určitá/neurčitá
 • Najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv
 • Spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru
 • Výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti
 • Porušenie pracovnej disciplíny


2. deň 

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia

 • Všeobecné podmienky
 • Zamestnanecké štruktúry
 • Platné predpisy a súvisiace povinnosti
 • Zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov – zmeny
 • Sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR
 • Určenie rozhodnej legislatívy – formulár A1
 • Vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky)
 • Sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov
 • Zdravotné poistenie, sociálne poistenie – registrácia, platenie odvodov
 • Určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1

 

3. deň

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

 • Definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie
 • Zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva
 • Kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou
 • Zdravotné poistenie – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy

 Exekúcie v mzdovej učtárni

 • Zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca
 • Exekúcie podľa exekučného poriadku
 • Povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti
 • Výpočet exekúcie
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcií

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu
 • Výška
 • Základ pre výpočet
 • Účtovanie, prenos zostatku
 • Použitie sociálneho fondu
 • Zákaz diskriminácie
 • Smernica
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na stravné
 • Kultúrne a športové podujatia
 • Rekreácie
 • Zdravotná starostlivosť
 • DDS
 • Sociálna politika

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Práca personalistov a mzdárov je často veľmi prepojená. Školenie sme pripravili v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Prvý deň vzdelávania je venovaný vybraným témam zo Zákonníka práce, ako sú pracovný čas, dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. Rovnako bude diskutovaná téma pracovného pomeru a najčastejších chýb pri uzatváraní pracovných zmlúv.

Druhý deň kurzu je venovaný špecifickej a v súčasnosti veľmi horúcej téme medzinárodného zamestnávania a vysielania pracovníkov do zahraničia. Účastníci seminárov získajú kvalitný teoretický základ a takisto praktické rady.

Tretí deň je venovaný mzdovej oblasti. Počas prednášky bude lektorka účastníkov informovať o odvodových a daňových riešeniach, povinnostiach štatutárov a súbehu so zamestnaneckým pomerom. Venovať sa bude tiež exekúciám a sociálnemu fondu.

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Garantujeme vám individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný vzdelávanie je určené personalistom a mzdárom, pracovníkom personálnych oddelení a mzdových oddelení.

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Referencie

"Moja spokojnosť s kompetenciou, znalosťou, schopnosťou zaujať, prejav + záujem fantastický. Nad rámec očakávania. Vynikajúce." ESWT SK, s.r.o.

"Pre mňa absolútne top, nakoľko nie som mzdárom ani personalistom." Roľnícke družstvo podielníkov

"Školenie v úzkom kruhu, lepšia vzájomná komunikácia." Zvolenská teplárenská, a.s.

"Seminár bol vynikajúci, obšíril sa nám obzor vedomostí. Pomohlo nám najmä pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov." StVPS a.s. Banská Bystrica

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

Odborné publikácie:  Elektronický právnik