Seminár:
Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov v roku 2020 po novelách zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-15.00

Téma

Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy, prílišná roztrieštenosť v systéme odmeňovania a odstránenie 32-ročného obmedzenia započítateľnej praxe ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré priniesol zákon po novelách.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 11.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Predmet a rozsah úpravy

 • Dôvody prijatia novely zákona
 • Najvýznamnejšie zmeny novely zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania 

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu
 • Osobný plat
 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Kreditový príplatok
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky pre učiteľov
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok

Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je predstaviť a vysvetliť vám, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia. 

Venovať sa budeme témam, ako sú:

 • eliminácia hlavných nedostatkov v odmeňovaní,
 • odstránenie finančného podhodnotenia a roztrieštenosti v systéme odmeňovania,
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov,
 • funkčný plat, nárokové a nenárokové zložky platu,
 • úpravy osobného príplatku,
 • započítavanie praxe,
 • redukcia počtu platových tried.

Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa zákon týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore. Všetky zmeny a novinky vám vysvetlíme na reálnych príkladoch z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Seminár „Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov po novele zákona účinnej od 1. januára 2020“ je určený pre organizácie štátnej správy, ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

Lektor

Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov v roku 2020 po novelách zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

 • 11.12.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.12.2020
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.3.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 11.3.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.12.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.12.2021
 • Mgr. Jaroslava Antalová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme