Certifikovaný seminár

Sociálne a komunikačné zručnosti personalistu

Hodnotiace pohovory, prepúšťacie pohovory, generácia XY, motivácia

PhDr. Tatiana Lesayová

Vzdelávací kurz sa venuje trénovaniu hodnotiacich rozhovorov či mimoriadne náročných prepúšťacích pohovorov so zamestnancami. Získajte zručnosti, ako využiť zvyky, názory a životný štýl jednotlivých generácií. Ako viesť generácie X a Y a dokázať reagovať na ich požiadavky, motivovať, zadávať úlohy, spätnú väzbu a ako delegovať. Budete trénovať zručnosti motivácie málo motivovaných či demotivovaných zamestnancov.

Obsahová náplň

Témy kurzu:

 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami
 • Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory
 • Ako komunikovať s generáciami X a Y
 • Motivácia zamestnancov

 

1. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektorka: PhDr. Tatiana Lessayová

Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Zásady a princípy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky v komunikácii pri vedení rozhovoru
 • Zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Asertívne techniky a ich využitie v situáciách hodnotenia, vhodné na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
 • Argumentácia a zvládanie námietok v hodnotiacom rozhovore
 • Práca s emóciami, zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik hodnotiaceho rozhovoru 

2. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory

 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru pri prepúšťaní pracovníkov
 • Komunikačné techniky vedenia rozhovoru
 • Najčastejšie emočne náročné reakcie zo strany prepúšťaných a ich zvládanie
 • Techniky zvládania námietok zo strany prepúšťaného
 • Fázy vysporiadania sa pracovníka s prepustením
 • Práca s emóciami prepúšťajúceho v priebehu rozhovoru a po ňom
 • Priamy nácvik vedenia rozhovoru

3. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Ako komunikovať s generáciami X a Y

 • Čo sú generácie X, Y:
  • čo ich formovalo a ako sa prejavujú,
  • ako sa navzájom vnímajú,
  • čo ukazujú empirické výskumy,
  • kde končí poznanie a začínajú špekulácie a predsudky. 
 • Pracovné očakávania a motivácia jednotlivých generácií:
  • v čom sú rovnaké a v čom sú odlišné,
  • čo prinesie nástup generácie Z,
  • v čom je potrebná zmena leadershipu.
 • Ako viesť multigen tímy:
  • špecifiká vedenia,
  • komunikácia a spolupráca. 

4. deň

Interaktívne školenie (9.00 – 16.00 h)

Lektori: PhDr. Tatiana Lessayová

Motivácia zamestnancov

 • Teórie motivácie, faktory motivácie a demotivácie, „psychologický motor správania“
 • Základné princípy motivácie:
  • stimulácia a motivácia,
   zlaté pravidlo motivácie,
  •  motivačná kotva,
  •  diferencované podnety,
  •  pravidlo dvojitej cesty,
  •  zameranie na človeka,
  •  štruktúra motivačného poľa.
 • Motivačné typy ľudí:
  • rozpoznávanie motivačných typov,
  •  vedenie motivačných typov,
  •  vzťahy a jednanie s typmi,
  • individuálny motivačný plán.
 • Vplyv pracovných podmienok a prostredia na motiváciu
 • Vplyv situácie na motiváciu:
  • zdroje emócií a práca s nimi,
  • motivácia a manipulácia – ako ich rozoznať,
  • individuálna práca s problémovými typmi pracovníkov.
 • Vedenie rozhovoru s nemotivovaným pracovníkom

 

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom. Vzdelávací program ukončený certifikátom ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Časový harmonogram

Školenia:

 1. deň: interaktívne školenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami (11.10.2021,14.2.2022, 17.5.2022, 20.9.2022)
 2. deň: interaktívne školenie Ako prepustiť človeka, prepúšťacie rozhovory (12.10.2021, 15.2.2022, 18.5.2022, 21.9.2022)
 3. deň: interaktívne školenie Ako komunikovať s generáciami X a Y  (13.10.2021, 24.2.2022, 24.5.2022, 29.9.2022)
 4. deň: interaktívne školenie Motivácia zamestnancov  (14.10.2021, 25.2.2022, 25.5.2022, 30.9.2022)

Záverečný test:

 1. deň: konzultácie a záverečný test 

Harmonogram školení:

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 11.30 prednáška
 • 11.30 – 12.30 obed
 • 12.30 – 15.00 prednáška

Harmonogram testu:

15.00 – 16.00 test

Čo získate

 • Informácie o príprave hodnotiteľa a hodnotených na hodnotiaci rozhovor.
 • Osvojíte si základné princípy a zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru a efektívneho odovzdávania spätnej väzby hodnotenému, s cieľom zladiť výkon a správanie pracovníkov s firemnou kultúrou a cieľmi organizácie.
 • Získate informácie o prijateľných spôsoboch vedenia rozhovoru pri prepúšťaní.
 • Osvojíte si techniky a praktické nástroje na úspešné zvládnutie prepúšťacích rozhovorov.
 • Získate zručnosť viesť prepúšťací rozhovor.
 • Naučíte sa rozpoznať rozdiely medzi generáciami a ich charakteristické znaky, pochopíte, ako rozmýšľajú, čo očakávajú, čoho sa obávajú, aké majú postoje k práci, ostatným generáciám.
 • Získate zručnosti, ako využiť zvyky, názory a životný štýl jednotlivých generácií, ako viesť generácie X a Y a dokázať reagovať na ich požiadavky, motivovať, zadávať úlohy, spätnú väzbu a ako delegovať.
 • Získate zručnosti, ako analyzovať a odhaľovať potreby, záujmy a očakávania pracovníkov, ako efektívne viesť rozhovory s nemotivovaným/demotivovaným pracovníkom.

Navyše získate:

 • Podrobný pracovný materiál.
 • Individuálny prístup zo strany lektorov.
 • Konzultácie počas kurzu s odborníkmi a odpovede na otázky, ktoré potrebujete.
 • Certifikát po úspešnom absolvovaní testu.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

Mapa

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.2. – 25.2.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

14.2. – 25.2.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

17.5. – 25.5.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

17.5. – 25.5.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

20.9. – 30.9.2022

ONLINE

PhDr. Tatiana Lesayová

20.9. – 30.9.2022

Bratislava

PhDr. Tatiana Lesayová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.