Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • povinné písomné posúdenie zamestnávateľa
 • monitorovanie zamestnancov
 • súhlas zamestnanca
 • zmluva medzi zamestnávateľom a externými subjektmi napr. externý účtovník
 • informačná povinnosť zamestnávateľa
 • spracúvanie osobných údajov na základe zákona
 • bezpečnostné opatrenia zamestnávateľa
 • písomné poverenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zamestnancov
 • dodatky k existujúcim obchodným zmluvám
 • kódexy správania a certifikácie
 • uchovávanie osobných údajov
 • pokuty a ich minimálna výška

Komu je určený

personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov a pod.

Harmonogram školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Venuje sa uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.