Seminár

Princípy riadenia finančnej stability firmy

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Obsahová náplň

Podstata podnikania

  •  Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  •  Životný cyklus firmy
  •  Prevádzkový cyklus
  •  Podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy
  •  Cenová politika - techniky určenia cien a typy cien 

Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy

  • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
  •  Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov

  • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich interpretácia
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy, modely manažérskej výsledovky

Komu je určený

zamestnancom firmy na rôznych stupňoch riadenia, ktorí zodpovedajú za zabezpečenie udržateľnej reprodukcie prevádzkového cyklu, efektívnosť podnikateľských aktivít a finančnej stability firmy. Je tiež určený pre manažérov, ktorí rozhodujú o finančnom pláne, jeho rizikách a návratnosti investície zabezpečujúcej stabilitu, resp. udržateľný rast.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.