Seminár

Právna zodpovednosť a jej špecifiká pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Zodpovednosť je súčasť každého medziľudského vzťahu. V oblasti zdravotníctva naberá konkrétne špecifiká predovšetkým z dôvodu, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k interferencii s najdôležitejšími hodnotami chránenými právom – ľudským životom, zdravím pacienta, či súkromím pacienta. Zodpovednostné následky v oblasti medicíny môžu mať dramatické dopady pre zdravotnícke zariadenie, ako aj pre zdravotníckeho pracovníka.

Cieľom seminára je poskytnúť prierezový pohľad na právnu zodpovednosť při poskytovaní zdravotnej starostlivosti a upozorniť na rozhodujúce „highligty“ ktoré môžu mať priamy vplyv na úspešné manažovanie právneho rizika při poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Školenie Vám vieme ponúknuť ako inhouse školenie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Právna zodpovednosť a jej špecifiká pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • Čo je to právna zodpovednosť a aké sú jej špecifiká pre oblasť zdravotníctva? 
 • Rozdiely medzi jednotlivými druhmi zodpovednosti – trestnoprávna, občianskoprávna, administratívno právna, pracovnoprávna
 • Podmienky vzniku trestnej zodpovednosti, rozdelenie najviac frekventovaných trestných činov ktoré prichádzajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do úvahy a pomenovanie ich znakov,
 • Vysvetlenie zásad trestného konania a jeho špecifiká pre oblasť zdravotnej starostlivosti
 • Zásady správania sa zdravotníckeho pracovníka ako podozrivého zo spáchania trestného činu, prípadne v pozícii svedka - premostenie na koncept povinnej mlčanlivosti
 • Následky právoplatného odsúdenia za spáchanie TC pre výkon zdravotníckeho povolania 
 • Vybrané judikatórne pohľady na trestnoprávnu zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Administratívno právna zodpovednosť a úlohy UDZS, zdravotníckych komôr a Ministerstva zdravotníctva SR
 • Základy súkromnoprávnej zodpovednosti, frekventované skutkové podstaty a rozdiely medzi nimi 
 • Lege artis a jeho dopad na preukazovanie podmienok zodpovednosti za škodu 
 • Úloha informovaného súhlasu pri manažovaní rizika vzniku škody pri poskytovnaí zdravotnej starostlivosti
 • Určovanie výšky škody a vzťah k nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 
 • Vybrané rozhodnutia súdov – judikatórny pohľad na občianskoprávnu zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Nástroje manažovania právneho rizika pri občianskoprávnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu.

Komu je určený

 • Pracovníci poisťovní
 • Právnici zdravotníckych zariadení
 • Členovia Etických komisií
 • Zamestnanci špecializovanej štátnej správy – MZSR, UDZS, zamestnanci odboru zdravotníctva a sociálnych vecí na samosprávnych krajoch
 • Členovia manažmentu zdravotníckych zariadení
 • Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • Advokáti, advokátski koncipienti
 • Sudcovia

Harmonogram školenia: Právna zodpovednosť a jej špecifiká pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Právna zodpovednosť a jej špecifiká pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Vykonáva od roku 2008 advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj prednáškovej činnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.