Seminár:
Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť pomoc prevádzkovateľom pracovných činností pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike vrátane spracovania hodnotenia rizika vlastnými silami. Hodnotenie rizika poslúži ako pomôcka pri následnom určení výšky finančného krytia.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Právna úprava na prevenciu a odstraňovanie následkov environmentálnych škôd.
 • Smernica o environmentálnej zodpovednosti.
 • Legislatíva platná na území SR.
 • Kto je prevádzkovateľ pracovnej činnosti:
  • zoznam nebezpečných pracovných činností.
 • Vypracovanie hodnotenia rizika pracovnej činnosti:
  • postup pri hodnotení rizika vlastnými silami,
  • určenie predpokladaných hrozieb,
  • možné nástrahy.
 • Preventívne a nápravne opatrenia:
  • náprava environmentálnej škody na pôde.
 • Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu:
  • dobrovoľné schémy poistenia,
  • systém povinného finančného zabezpečenia,
  • finančné krytie prevádzkovateľa za environmentálnu škodu,
  • stanovenie výšky finančného krytia - limitu,
  • formy finančného krytia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Povinnosť hodnotenia rizika sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prevádzkujú pracovnú činnosť bez ohľadu na súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový/neziskový charakter. Cieľom seminára je poskytnúť pomoc prevádzkovateľom pracovných činností pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike vrátane spracovania hodnotenia rizika vlastnými silami. Hodnotenie rizika poslúži ako pomôcka pri následnom určení výšky finančného krytia.

Cieľ právneho predpisu:

 • prevádzkovateľ musí byť pripravený na finančné zabezpečenie nápravných opatrení pokiaľ svojou činnosťou spôsobí EŠ,
 • zákon umožňuje vymáhať náhradu za EŠ od poškodzovateľa, pokiaľ konanie podľa iných zákonov nedáva záruku, že náhrada škody na ŽP bude zabezpečená,
 • znižovanie kontaminácie životného prostredia,
 • odstraňovanie závažných zdravotných rizík obyvateľstva,
 • znižovanie straty biodiverzity,
 • zabezpečiť odstraňovanie EŠ za cenu primeranú pre spoločnosť,
 • nemá vplyv na náhradu tradičných škôd priznaných ktoroukoľvek príslušnou medzinárodnou dohodou, ktorá upravuje občianskoprávnu zodpovednosť,
 • nevzťahuje sa na prípady úrazu, poškodenia osobného majetku, hospodárske straty a náhrady takýchto typov škôd.

Nevzťahuje sa na EŠ vzniknuté pred jeho účinnosťou (1. september 2007).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

prevádzkovateľom (právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom), ktorí svojou pracovnou činnosťou môžu spôsobiť bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody alebo zapríčinenie vzniku environmentálnej škody na vode, pôde a chránených druhoch rastlín, živočíchov a ich biotopoch, všetkým záujemcom o danú problematiku

Lektor

Ing. Pavel Adamík

Ing. Pavel Adamík

Odborný radca na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Venuje sa pravidelnej autorskej a publikačnej činnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme