Seminár

Pracovná zdravotná služba – základné informácie o povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Na seminári získate maximum informácií o základnej legislatíve v oblasti zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS), o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v kontexte PZS.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Legislatívna úprava:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
 • Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
 • Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
 • Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Povinnosti zamestnávateľa pri hodnotení faktorov práce a pracovného prostredia:

 • Základná dokumentácia vypracovaná PZS
 • Hodnotenie rizík
 • Posudky o riziku
 • Kategórie prác
 • Prevádzkové poriadky

Pracovno-lekárske prehliadky:

 • Pred začiatkom práce
 • Periodické
 • Pri výkone práce podľa osobitného predpisu
 • Mimoriadne
 • Pred zaradením na rizikovú prácu
 • Po ukončení práce v riziku 

Záver – diskusia k prednášaným témam

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Pracovnej zdravotnej službe sa venuje od roku 2007. Do roku 2021 pôsobila v Asociácií súkromných lekárov SR ako odborník na legislatívu PZS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti. Zároveň kontinuálne fyzicky vypracováva dokumentáciu v oblasti PZS pre zamestnávateľov. Má dlhodobé nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.7.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

11.7.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

12.9.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

12.9.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

29.11.2023

ONLINE

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

29.11.2023

Bratislava

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.