Seminár:
Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Ponúka univerzálne využitie v energetike. Najväčší podiel až 32 % z celkového technicky využiteľného potenciálu (TVP) obnoviteľných zdrojov energie pripadá na biomasu. 

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • biomasa – druhy a rozdelenie;
 • produkty z biomasy ako palivo;
 • zdroje tepla na biomasu, konštrukcie ohnísk kotlov;
 • spôsoby spaľovania biomasy v zdrojoch tepla;
 • normatívne a prevádzkové hodnotenie zdrojov tepla na biomasu;
 • analýza spalín zdrojov tepla na biomasu, koncentrácie škodlivín;
 • výpočet účinností kotlov na biomasu;

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Okrem toho, že poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Ponúka univerzálne využitie v energetike. Najväčší podiel až 32 % z celkového technicky využiteľného potenciálu (TVP) obnoviteľných zdrojov energie pripadá na biomasu.

V našich podmienkach je reálne používať na energetické účely lesnú biomasu, vrátane energetických porastov, poľnohospodársku biomasu, odpady z drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a odpadovú biomasu z priemyselnej a komunálnej sféry.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Montážny a servisný technik, obchodno-technický pracovník, projektant, energetik, správca budov, záujemci o problematiku.

Lektor

Ing. Kamila Víchová PhD.

Ing. Kamila Víchová PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium technických zariadení budov (1992). Od roku 1996 pracuje ako projektantka technických zariadení budov v profesiách vykurovanie, zdroje tepla, zdravotná technika, plynové odberné zariadenia a inžinierska činnosť. V roku 2001 sa stala autorizovanou stavebnou inžinierkou Slovenskej komory stavebných inžinierov v oblasti Technické a technologické vybavenie stavieb a vykonáva túto činnosť od roku 2003 ako slobodné povolanie.

Súčasne pôsobí od roku 2008 na katedre Technických zariadení budov, Stavebnej fakulty STU Bratislava ako vysokoškolský pedagóg, kde v roku 2015 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu s názvom "Analýza výpočtových metód energetickej hospodárnosti zdrojov tepla na biomasu" a získala vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae doctor (PhD).

Prednáša predmety Plynovody, Obnoviteľné zdroje energie, Teória a technika spaľovania, Zdravotnotechnické zariadenia a cvičí predmety Ateliérova tvorba – projektovanie TZB v nových a rekonštruovaných stavbách, Vykurovanie, Zdravotná technika. Aktívne pôsobí v odbornej praxi formou projektovania, vypracovania posudkov, expertíz a zabezpečenia preddiplomovej praxe pre študentov v projekčných a realizačných spoločnostiach a firmách. Prednáša a vedie odborné sekcie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a plynových zariadení na vedeckých medzinárodných konferenciách.

Vedie sprievodné semináre na veľtrhoch Aquatherm Nitra, Coneco a Racio Energia Bratislava. Je spoluriešiteľkou viacerých výskumných úloh. Široké aktivity zaznamenáva aj v oblasti publikačnej činnosti. Je spoluautorkou odbornej publikácie – učebnica s názvom Montážnik technických zariadení budov pre Národný systém kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov na stavbách Ústavu vzdelávania a služieb.

Publikovala a publikuje množstvo odborných článkov v časopisoch technického zamerania doma i v zahraničí, príspevkov do vedecko-odborných zborníkov a učebných pomôcok pre študentov. Je majiteľkou úžitkového vzoru v oblasti biomasy vydaného Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (r.2017).

Od roku 2014 je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, kde vedie sekciu Plynové odberné zariadenia.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Obnoviteľné zdroje energie - BIOMASA A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme