Seminár:
IFRS 9 – Finančné nástroje

Účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravné položky, zabezpečovacie účtovníctvo

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Dvojdňový kurz venovaný téme IFRS 9 so zameraním na účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravných položiek a zabezpečovacieho účtovníctva.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 15.10.2020 - 16.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Vysvetlenie definícií v oblasti finančných nástrojov podľa IAS 32 – finančné aktíva, finančné záväzky, nástroje vlastného imania
 • Základné oceňovacie metódy finančných nástrojov – reálna hodnota, amortizovaná hodnota
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných aktív – kritérium zmluvných cash-flows a biznis modelu
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných záväzkov
 • Príklady na účtovanie úverov (prijatých aj poskytnutých) a cenných papierov (investícií a emisií) približujúce klasifikáciu a oceňovanie v amortizovanej hodnote s výpočtom efektívnej úrokovej miery, v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia a cez OCI
 • Účtovanie derivátov a vložených derivátov
 • Odúčtovanie finančných aktív a záväzkov
 • Pravidlá zníženia hodnoty finančných nástrojov (opravných položiek) – model očakávaných úverových strát
 • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
 • Požiadavky na výpočet opravných položiek
 • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
 • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – poskytnuté úvery, obchodné pohľadávky
 • Základy zabezpečovacieho účtovníctva (hedgingu) podľa IFRS 9
 • Prehľad požiadaviek na zverejnenia podľa IFRS 7

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Prijatie štandardu IFRS 9 je od januára 2018 povinné pre všetky účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS.

Účtovný štandard sa týka finančných inštitúcií, ktoré majú významný finančný majetok. Ovplyvňuje aj všetky spoločnosti, ktoré vo svojej účtovnej závierke vykazujú obchodné pohľadávky, vnútroskupinové pôžičky, používajú zabezpečovacie nástroje alebo iné finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje metodika zníženia hodnoty podľa IFRS 9.

Komplikovanú tému zameranú na IFRS 9 Finančné nástroje vám vysvetlí skúsený odborník Ing. Martin Svitek. Účastníci majú zaručený individuálny prístup zo strany lektora, téma je podaná zrozumiteľne a doplnená príkladmi z praxe.

Obsahom kurzu je účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravných položiek a zabezpečovacieho účtovníctva. Lektorom dvojdňového programu je Ing. Martin Svitek.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre účtovníkov a zamestnancov, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku, finančných záväzkov. Je vhodný pre všetkých, ktorých práca si vyžaduje ovládanie danej problematiky.

Lektor

Ing. Martin Svitek PhD.

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým na oblasť finančných nástrojov podľa IFRS, ktoré realizuje cez svoju spoločnosť AFIT, s.r.o. Je autorom monografie Finančné nástroje podľa IFRS/IAS.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - IFRS 9 – Finančné nástroje

 • 15.10.2020 - 16.10.2020
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.10.2020 - 16.10.2020
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.2.2021 - 16.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 16.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2021 - 29.10.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.10.2021 - 29.10.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  SZČO portál

PDF na stiahnutie:  DPH a nehnuteľnosti