Seminár

Facility management

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie.

Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu.

Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu.

Predmetom školenia je:

 • Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie
 • Kľúčové indikátory úspešného facility managementu
 • Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Facility management

 • História vzniku FM
 • Termíny a definície: STN EN 15221 – 1
  • Model FM
  • Hlavná (základná) činnosť
  • Podporné činnosti
  • Vzťah základnej činnosti a podporných činností
 •  Správa a riadenie priestorov
  • Pracovisko
  • Spoločné priestory
  • Štandardizácia
  • Druhy pracovísk
  • Priestorový rozpočet
  • Sťahovanie
 •  Životný cyklus budovy a FM
 •  Štruktúra technickej správy budov
  • Prevádzka a údržba technológií
  • Preventívna údržba
 • Služby užívateľom budov
  • Priame služby
  • Doprava
  • Stravovanie
  • Parkovanie atď.
 • Formy zaistenia služieb FM
  • Insourcing
  • Outsourcing
 • Projekt zabezpečenia outsourcingu
  • Špecifikácia vybraných podporných činností
  • Výber poskytovateľa služieb FM
  • Uzavretie zmluvy
 • Výberové konanie
  • Stanovenie kritérií
  • Výpočtový model
 • Procesné listy
 • Meranie výkonu a kvality služby
  • Merné jednotky poskytovanej služby
  • Stanovenie KPI
 • Zmluva o poskytovaní služieb FM podľa STN EN 15221-2
  • Obsah zmluvy
  • Zmluva o kvalite poskytovaných služieb (SLA)
 • Manažment rizika
 • Architektúra a facility management – postavenie facility manažéra pri projektovaní budovy
 • Európska norma STN EN 15221-1 Facility management

Komu je určený

Školenie je určené pre pracovníkov v týchto funkciách: facility manager, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik kúrenia, ventilácie a klimatizácie), ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku.

Harmonogram školenia: Facility management

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Facility management

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Absolventka Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave – odbor ekonomika a riadenie stavebníctva. Po ukončení štúdia pôsobila ako stavebný ekonóm v Štátnom projektovom študijnom a typizačnom ústave V roku  1987 získala po obhájení dizertačnej práce titul PhD.,  v r.2008 titul docent za obhajobu habilitačnej práce Optimalizácia prevádzkových nákladov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.