Konferencia:
ENVIRO konferencia 2020 7. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Prinášame Vám 7. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

termín

Najbližší termín: 22.10.2020

Program konferencie

 • 8:45

  Začiatok konferencie

 • 8:45 – 10:00

  Ing. Tatiana Herchlová

  Vodný zákon

  • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd
  • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií
   • miestna príslušnosť
   • súbeh rozhodnutí
   • postup v konaní
   • záväzné stanovisko
 • 10:00 – 10:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Tatiana Herchlová

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné v roku 2020

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, upravená povinnosť výkupní a zberní, doplnený § 16a – školský zber.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia + finančná garancia.
  • Osobitné prúdy odpadov – úprava v nakladaní s odpadovými olejmi.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
  • Doplnenie a úprava príloh.
  • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a IPKZ.
  • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 12:00 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:30

  Ing. Milan Luciak

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posledných noviel.
  • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
  • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vpplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
  • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
  • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
  • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 14:30 – 15:45

  Ing. Ľubomír Žiak

  Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak, ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

  • §  Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú  zo zákona č. 194/2018 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR  13. júna 2018 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES. Zároveň sa odprezentuje  príprava návrhu nového zákona o ovzduší. Účelom prípravy nového zákona je zabezpečenie plnenia Národného programu znižovania emisií a pripravovanej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia
  • § Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súčasnosti už neplní celkom svoju funkciu. V súčasnosti sa pripravuje návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nahradí zastaralý zákon. V prednáške sa odprezentujú jeho princípy a stav v jeho príprave ku dňu konania konferencie.
  • §  Prednáška bude obsahovať aj prípadne návrhy na zmeny vykonávacích vyhlášok vyplývajúcich z prípravy nových zákonov, upravujúcich ochranu ovzdušia.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Ľubomír Žiak

 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

Tombola

tombola

 

 

Popis

Prinášame Vám 7. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Ľubomír Žiak

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ing. Tatiana Herchlová

Ing. Tatiana Herchlová

Odborníčka z praxe na vodný zákon.

Časový harmonogram

8:45 - Začiatok konferencie

8:45 – 10:00 | Vodný zákon

10:00 – 10:15 | BLOK otázok a odpovedí - Ing. Tatiana Herchlová

10:15 – 10:30 | Prestávka

10:30 – 12:00 | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy 

12:00 – 12:15 | BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

12:15 – 13:00 | Prestávka

13:00 – 14:30 | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

14:30 – 15:45 | Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

15:45 – 16:00 | BLOK otázok a odpovedí - Ing. Ľubomír Žiak

16:00 | Ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - ENVIRO konferencia 2020 7. ročník

 • ONLINE
 • 22.10.2020
 • Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová
 • 169,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                        

   marykay          

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Iné produkty k danej téme