Seminár

Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Cieľom školenia je ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom spoločných stavebných úradov) výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri zistených čiernych stavbách bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)

 • Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány
 • Stavby vyžadujúce stavebné povolenie (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)

Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)

Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

 • Overenie pasportu drobnej stavby
 • Konanie o dodatočnom povolení stavby
 • Stavba na cudzom pozemku
 • Konanie o odstránení nelegálnej stavby
 • Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

Sankcie za čierne stavby

 • Priestupky
 • Správne delikty

Vymáhanie  pokút

Komu je určený

 • zamestnanci obecných úradov ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení),

Harmonogram školenia: Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.